Proiecte de decizii înregistrate în CR 21.

Cu privire la contractul de locaţiune a spaţiului de 1 m.p. de către BC „Moldindcombank” SA filiala Edineţ

Cu privire la contractul de locatiune a garajului IMSP „Spitalul Raional Edinet” de către persoana fizică ………………….. .. ………..pentru anul 2021

Cu privire la modificarea bugetului raional Edineț conform Hotărîrii Guvernului nr.115/2021

PROCES -VERBAL ” Cu privire la modificarea bugetului raional Edinei conform Hotaririi Guvernului nr.115/2021”

Cu privire la examinarea cererii prealabile nr.690/02/1 -19 din 20.09.2021

Cu privire la propunerea de buget pentru anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023-2024

PROCES-VERBAL ”Cu privire la propunerea de bugei pentru anul 2022 si estimdrile pentru anii 2023-2024”

Cu privire la modificările în bugetul IP Gimnaziul Burlănești

Cu privire la modificarea statelor de personal ale Serviciului de asistență psihopedagogică

Cu privire la modificările în bugetul Liceului Teoretic Gordinești

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

PROCES-VERBAL Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

Cu privire la aprobarea volumului suplimentar de ore pentru personalul din invatamantul preuniversitar

Cu privire la compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice la II jumatate a anului 2021

Cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni ale anului 2021

PROCES-VERBAL ” Cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni ale anului 2021”

Modificarea deciziei Consiliului raional Edineț nr.7/2 din 16 august 2021 “Cu privire la alocarea mijloacelor fmanciare din soldul disponibil”.

Cu privire la Organigrama și statele de persona! ale Aparatului președintelui raionului, direcțiilor, secțiilor, altor subdiviziuni din subordinea consiliului raional Edineț.

Cu privire la modificarile in bugetul IP Gimnaziul Trinca

Cu privire la recrutarea tinerilor născuți în anul 2006

Cu privire la corelarea bugetului raional Edineț conform Legii nr.135 din 14 octombrie 2021 privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021 nr.258/2020

Cu privire la semnarea unui Acord bilateral de colaborare privind pilotarea în raionul Edineț a noului model de servicii de îngrijiri integrate la domiciliu, în cadrul Proiectului „Îmbătrinire și Sănătate”

Cu privire Ia rezultatele inspectării financiare complexe efectuate la Consiliul raional Edineț de către Inspectța Financiară a Mininisterului de Finanțe

Cu privire la delegarea unor împuterniciri dXXXXX

Cu privire la solicitarea unui grup de consilieri

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.