Președintele raionului anință prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante!

A N U N Ţ

Preşedintele raionului Edineţ, prin Dispoziţia nr. 319p din 21 octombrie 2021 se prelungește  concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie,  specialist superior Direcția construcții, economie și atragerea investițiilor

Scopul general al funcţiei:  

Contribuirea la întreţinerea şi dezvoltărea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, de termoficare, la întreţinerea fondului locativ  şi altor obiecte de amenajare a teritoriului raionului,  întru eficientizarea  activităţii autorităţii publice.

Sarcinile de bază:

 • Promovarea politicii şi strategiei statului cît şi a raionului în domeniul gospodăriei comunale, întreţinerii şi dezvoltării sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare, epurare a apei şi altor obiecte de amenajare a teritoriului raionului;
 • Acordarea asistenţei tehnice  şi  metodologice autorităţilor publice locale întru salubrizarea localităţilor, depozitarea şi utilizarea deşeurilor menajere;
 • Ţinerea la evidenţă a temelor de proiectare privind investiţiile publice, preconizate pentru construcţie, reconstrucţia şi modernizarea sistemelor de gospodărie comunală;
 • Acumularea și prezentarea informației privind lucru în perioada rece a anului și examinarea petiţiilor, reclamaţiilor ce ţin de activitatea în domeniul gospodăriei comunale;Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii moldoveneşti şi limbii ruse (limbă de comunicare vorbită în teritoriu);
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • studiile necesare;
 • în ultimii 3 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice;

Cerinţe specifice:

Studii:

 • superioare, de licenţiat al unei facultăţi ce ţine de domeniul de activitate Cursuri de perfecţionare profesională în domeniu/preferabil;
 • minimum 2 ani în domeniul de activitate/administraţiei publice

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în vigoare în domeniul de activitate;
 • Cunoaşterea psihologiei;
 • Cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţilor publice.
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point,

Abilităţi: lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiza şi sinteza, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă, management.

Atitudini/ comportamente: respect faţă de oameni, incoruptibilitate, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/ Dosarul de concurs, care conţine:

 1. formularul de participare;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. cazierul judiciar, (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs – pînă la 28 octombrie 2021, inclusiv.

 telefon – /246/2-39-51, /246/2-32-29      e-mail – econsiliuresurse@mail.ru   adresa   poştală – MD – 4601, or.Edineţ, str. Independenţei, 33, persoana de contact –

GRIGORIEVA Ecaterina, biroul 214.

Bibliografia Concursului

Constituţia Republicii Moldova

Legea nr.436-XVI din 28.12.2006

Legea nr.158-XVI din 04.07.2008

Legea nr. 835/17.05.1996

Legea nr.1402/24.10.2002

Legea nr.272/2011 apelor

HG 606/28.06.2000

 

 

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.