Președintele raionului anință concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante!

 

A N U N Ţ

Preşedintele raionului Edineţ, prin Dispoziţia nr. 268p din 07 septembrie 2021 anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de execuţie,  specialist principal Serviciul administraţie publică

Scopul general al funcţiei:  

Contribuirea la eficientizarea activității autorității publice prin asigurarea executării legislației în vigoare cît și a actelor adoptate de către consiliul rational și președintele raionului în domeniul administrației publice

Sarcinile de bază:

 • Implementarea şi aplicarea legislaţiei în domeniul administraţiei publice locale;
 • Realizarea asistenţei informaţionale şi metodologice în domeniul autorităților administraţiei publice locale de nivelul I;
 • Ținerea registrului de evidenţă a deciziilor Consiliului raional;
 • Participarea la organizarea procedurilor de audieri/dezbateri publice, furnizarea informațiilor oficiale și asigurarea accesului liber la informație.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii moldoveneşti şi limbii ruse (limbă de comunicare vorbită în teritoriu);
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • studiile necesare;
 • în ultimii 3 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice;

Cerinţe specifice:

 • Studii: superioare, de licenţă sau echivalente;
 • Cursuri de perfecţionare profesională în domeniu/preferabil;

Preferabil experienţă profesională  în domeniu 

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în vigoare în domeniul de activitate;
 • Cunoaşterea psihologiei;
 • Cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţilor publice.
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point,

Abilităţi: lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiza şi sinteza, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă, management.

Atitudini/ comportamente: respect faţă de oameni, incoruptibilitate, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/ Dosarul de concurs, care conţine:

 1. formularul de participare;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. cazierul judiciar, (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere.

 

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs – pînă la 22 septembrie 2021, inclusiv.

 telefon – /246/2-39-51, /246/2-32-29      e-mail – econsiliu@mail.md   adresa   poştală – MD – 4601, or.Edineţ, str. Independenţei, 33, persoana de contact –

GRIGORIEVA Ecaterina, biroul 214.

Bibliografia Concursului

Constituţia Republicii Moldova

Legea nr.436-XVI din 28.12.2006

Legea nr.158-XVI din 04.07.2008

Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018

Codul de conduită – Legea nr.25/2008

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.