Anunț inițiere proiecte de decizii 21.

Cu privire la activitatea directorului IMSP “Spitalul raional Edineţ”

Cu privire la contractul de locaţiune a spaţiului de 1 m.p. de către BC „Moldindcombank” SA filiala Edineţ

Cu privire la contractul de locatiune a garajului IMSP „Spitalul Raional Edinet” de către persoana fizică ………………….. .. ………..pentru anul 2021

Cu privire la modificarea bugetului raional Edineț conform Hotărîrii Guvernului nr.115/2021

Cu privire la examinarea cererii prealabile nr.690/02/1-19 din 20.09.2021

Cu privire la propunerea de buget pentru anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023-2024

Cu privire la modificările în bugetul IP Gimnaziul Burlănești

Cu privire la modificarea statelor de personal ale Serviciului de asistență psihopedagogică

Cu privire la modificările ân bugetul Liceului Teoretic Gordinești

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

Cu privire la aprobarea volumului suplimentar de ore pentru personalul din invatamantul preuniversitar

Cu privire la compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice la II jumatate a anului 2021

Cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni ale anului 2021

Modificarea deciziei Consiliului raional Edineț nr.7/2 din 16 august 2021 “Cu privire la alocarea mijloacelor flnanciare din soldul disponibil”.

Cu privire la Organigrama și statele de persona! ale Aparatului președintelui raionului, direcțiilor, secțiilor, altor subdiviziuni din subordinea consiliului raional Edineț.

Cu privire la modificarile in bugetul IP Gimnaziul Trinca

Consiliul Raional Edinet © 2013 Contacte:str. Independenței 33, or. Edineț, MD-4601, Republica Moldova tel.: +24622058 E-mail:econsiliu@edinet.md Creat de Inform-Teh srl.