Proiecte de decizii întrate în CR

 Cu privire la Regulamentul privind suportul informaţional al paginii-web oficiale a Consiliului raional Edineț în reţeaua Internet

2017

Cu privire la stabilirea treptelor de salarizare șefilor de direcții și secții ale Consiliului raional 

Cu privire la abrogarea unor decizii ale Consiliului raional Edineț

Cu privire la modificarea Deciziei  nr.1/6 din 07.03.2017

Cu privire la unele completări la Regulamentul de constituire și utilizare a mijloacelor fondului de rezervă al Consiliului raional Edineț

Cu privire la organizarea odihnei de vară și întremarea sănătății copiilor din raionul Edineț pentru perioada estivală 2017

Cu privire la corelarea bugetului raional Edineț cu prevederile Legii bugetului de Stat pe anul 2017.

Notă informativă la proiectul deciziei Consiliului raional Cu privire la corelarea bugetului raional Edineț cu prevederile Legii bugetului de Stat pe anul 2017.

Cu privire la numirea persoanei responsabile de efectuarea lucrărilor cadastrale

Cu privire la aprobarea statutului de scoală primară ”Valentin Roșca” s. Alexăndreni, raionul Edineț

Cu privire la preluarea în proprietate publică a terenului aferent Taberei de odihnă ”Poienița veselă”

Cu privire la transmiterea unui mijloc de transport

Cu privire la Programul de reparație a drumurilor și străzilor, anul 2017

Cu privire la transmiterea unui mijloc de transport

Cu privire la comisia privind restituirea bunurilor, recuperarea valorii acestora prin achitarea de compensații persoanelor supuse represiunilor politice 

Cu privire la Statutul Întreprinderii Municipale de proiectare și sistematizare ”PROCONSIS”

Cu privire la numărul-limită al autoturismelor de serviciu şi parcursul-limită anual pentru un autoturism din cadrul Consiliului raional Edineţ

Cu privire la Comisia de cercetare prealabilă pentru lucrările de interes local

Cu privire la Componenţa comisiei privind delimitarea terenurilor proprietate publică a raionului

Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare dintre Asociaţia Obştească „Demos” şi Consiliul raional Edineț

Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional Edineț

Cu privire la Componenţa comisiei privind delimitarea terenurilor Taberei de odihnă ”Poienița veselă” proprietate publică a raionului

Cu privire la aprobarea statutului de școală primară gimnaziului ”Vasile Stroescu” s. Brînzeni

 Cu privire la aprobarea statutului de gimnaziu de circumscripție Liceului Teoretic ”Mihai Sadoveanu” or. Cupcini

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr.2/1 din 25.04.2017

Cu privire la primirea în proprietatea publică a raionului a unor unități de transport

Cu privire la Regulamentul de funcționare a Azilului pentru persoane în vîrstă și persoane cu disabilități

Cu privire la transmiterea în gestiunea  Direcției Educație a Consiliului raional  Edineț a unor unități de transport

Cu privire  la stabilirea salariului de funcție al personalului de conducere al IMSP ”Spitalul raional Edineț”  pentru anul 2017 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă.

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil și unele redistribuiri a bugetului raional pentru anul 2017

Cu privire la modificarea bugetului raional  pentru anul 2017

Cu privire la  participarea Consiliului raional Edineț la fondarea SRL ”Nordapicol”

Cu privire la demersul IM ”PROCONSIS”

Cu privire la preluarea în gestiune a drumurilor publice locale de interes raional, amplasate teritorial în raionul Edineţ

Cu privire  la repartizarea resurselor financiare din componenta  raională

Cu privire la Programul de reparaţie a drumurilor, anul 2017 finanţat din  Fondul rutier

Cu privire la crearea grupului de lucru pentru achiziții de bunuri, lucrări și servicii

Cu privire la  înaintarea candidaturilor în componenţa consiliului electoral de circumscripţie raională Edineț pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurtare a Referendumului republican consultativ din data de 24 septembrie 2017.

Cu privire la executarea bugetului raional Edineț pe I semestru al anului 2017

Cu privire la completarea/modificarea deciziei Consiliului raional nr.36/26 din 15.04.2014

Cu privire la demersul Direcției Educație a Consiliului raional Edineț

Cu privire lа efectuarea controlului medical al  rесruțilоr și îпсоrроrаrеа în serviciul militar în tеrmеn, cu tеrmеn redus și civil în octombrie 2017 – ianuarie 2018

Cu privire la declararea de utilitate publică a lucrărilor de construcţie a Staţiei de transfer şi sortare a deşeurilor pe terenul proprietate publică a mun. Edineț 

Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional

Cu privire la unele modificări în Decizia Consiliului raional nr. 3/17 din 23 iunie 2017

Cu privire la preluarea  setului de documente care atestă costul investiţional al bunurilor şi serviciilor achiziţionate, construite, reconstruite sau îmbunătăţite din contul mijloacelor Fondului naţional pentru dezvoltare regională sau din alte surse Publicat: 19.09.2017

Cu privire la completarea deciziei nr. 3/10 din 18 august 2016 Publicat: 20.09.2017

Cu privire la formarea unui bun imobil Publicat: 20.09.2017

Cu privire la aprobarea componentei Consiliului Consultativ al Direcţiei Educație a Consiliului raional

Cu privire la Regulamentul de activitate a Secției Raionale Cultură Edineț

Cu privire la acordul Consiliului raional Edineţ referitor la   asigurarea durabilităţii proiectului ”Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol  în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”

Cu privire la statutul instituţiilor de învăţămînt preuniversitar din raion

Privind modificarea deciziei Consiliului raional nr. 7/22 din 19 octombrie  2015  ”cu privire la aderarea Consiliului raional Edineț la Asociația Uniunea Consiliilor raionale din Republica Moldova”

Privind modificarea deciziei Consiliului raional nr. 3/27 din 23 iunie 2017  ” Cu privire la demersul IMSP Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească”

Cu privire la Regulamentul privind plățile de stimulare a funcționarilor publici din subdiviziunile Consiliului Raional Edineț

Cu privire la  repartizarea soldului  milloacelor financiare pe anul 2017

Cu privire la  repartizarea resurselor financiare din componenta raională

Cu privire la reorganizarea gimnaziului –grădiniță Alexeevca

 Cu privire la  modificarea deciziei Consiliului raional nr. 2/1 din 25 aprilie  2017  ”Cu privire la organizarea  odihnei de vară şi întremarea sănătăţii copiilor din raionul Edineţ pentru perioada estivală 2017”

Cu privire la lichidarea școlii-primare  ”Valentin Roșca” s. Alexăndreni

Cu privire acordul deschiderii unei singure clase a X-a în unele instituții de învățămînt

Cu privire la aprobarea proiectului Memorandumului de colaborare dintre ONG PEOPLE IN NEED, MOLDOVA și Consiliul Raional Edineț în cadrul proiectului „Dezvoltarea serviciilor sociale în Moldova 2017-2019”

 Cu privire la арrоbаrеа numarului unităților de personal ale саdrеlоr didactice de sprijin din instituțiile рrеunivеrsitаrе de învățămînt Edineț

Cu privire la repartizarea și utilizarea resurselor financiare pentru Educația Incluzivă în instituțiile preuniversitare de învățământ Edineț

Cu privire la modificarea deciziei anuale a bugetului raional pentru anul 2017

Anexe la proiectul Cu privire la modificarea deciziei anuale a bugetului raional pentru anul 2017

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil și unele redistribuiri a bugetului raional pentru anul 2017.

Cu privire la rectificarea Programului de reparaţie şi intretinere a drumurilor, locale, anul 2017 finanţat din Fondul rutier

Cu privire la contestația SA  ”IUGINTERTRANS” din 27.07.2017

Cu privire la  redistribuirea resurselor financiare din componenta raională

Cu privire la Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului pentru tineret Edineț

Cu privire la recrutarea (luarea la evidență militară) a tinerilor născuți în anul 2002

Cu privire la autorizația de casare a unor mijloace fixe

Cu privire la notificarea de reziliere a contractului de locațiune

Cu privire la delegarea unor împuterniciri dlui Valerian Ciobanu vicepreședinte al raionului

Cu privire la aprobare în variantă nouă a Regulamentului privind plățile de stimulare a funcționarilor publici din Aparatul președintelui raionului și  subdiviziunile Consiliului Raional Edineț

Nоtă explicativă privind рrорuпеrеа bugetului rаiопаl Edineț репtru апul 2018 și estimările pentru anii 2019-2020.

Cu privire la aprobarea în prima lectură a bugetului raional Edineţ pentru anul 2018.

Cu privire la aprobarea în lectura a doua a bugetului raional Edineţ pentru anul 2018.

Cu privire la casarea unor creanțe compromise

Notă informativă la proiectul de decizie  Cu privire la corelarea bugetului raional Edineț cu prevederile Legii bugetului de Stat pe anul 2017.

 Cu privire la corelarea bugetului raional Edineț cu prevederile Legii bugetului de Stat pe anul 2017.

Cu privire la  repartizarea resurselor financiare din componenta raională

Cu privire la indemnizațiile de conducere

Cu privire la aprobarea rețelei instituțiilor de învățămînt preuniversitar și preșcolar din raion

 Cu privire la programarea  concediilor de odihnă anuale

 Cu privire la locatiunea unor incaperi

 Cu privire la demrsul IM ”Proconsis”

Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal ale IMSP ”Centrul de Sănătate Cupcini” pentru anul 2018

 Cu privire la salariul personalului de conducere al IMSP ”Centrul de Sănătate Cupcini” pentru anul 2018

 Cu privire la aprobarea încheierii contractelor de locaţiune  a activelor neutilizate  între IMSP „Centrul de Sănătate Edineţ” şi persoane juridice, fizice

 Cu privire la aprobarea organigramei, structurii și statelor de personal ale IMSP ”Centrul de Sănătate Edineț” pentru anul 2018

Cu privire la aprobarea salariului personalului de conducere al IMSP „Centrul de Sănătate Edineţ”

 Cu privire la locațiunea unor încăperi neutilizate ale IMSP ”Spitalul raional Edineț”

Cu privire la Planul local Anticoruplie pentru anii 20l8-2020

Cu privire la aprobarea calculelor financiare pentru întreținerea unui beneficiar contra plată în Azilul pentru persoane în vîrstă și persoane cu dizabilități.

Cu privire la instituirea, organizarea și funcționarea Serviciului social de Sprijin familial pentru familii cu copii

Cu privire la instituirea și dotarea Centrului de Resurse pentru educația Incluzivă în gimnaziul Rotunda.

 Cu privire la acordul transmiterii în comodat a unor spații neutilizate

Cu privire la completarea  modificărilor operate în  deciziile nr. 5/12 din 18 octombrie 2017 și nr.6/4 din 28 noiembrie  2017

 Nota informativă la proiectul deciziei ”Cu privire la completarea  modificărilor operate în  deciziile nr. 5/12 din 18 octombrie 2017 și nr.6/4 din 28 noiembrie  2017”

 Cu privire la modificarea bugetului raional  pentru anul 2017

 Nota informativă la proiectul deciziei ”  Cu privire la modificarea bugetului raional  pentru anul 2017″

 Cu privire la privatizarea unor locuințe

 

 2018

 Cu privire la aprobarea Programului teritorial de combatere a hepatitelor virale B, C și D pentru anii 2017-2021

Cu privire la executarea bugetului raional Edineț pe  anul 2017

Raport privind executarea bugetului raional Edineț pe  anul 2017

Cu privire la stabilirea treptelor de salarizare și gradelor de calificare șefilor de direcții și secții ale Consiliului raional 

Cu privire la efectuarea controlului medical al recruților și încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus și civil în aprilie-iulie 2018

Cu privire la încetarea mandatului de vicepreședinte al raionului Edineț

Cu privire la modificarea deciziei consiliului raional Edineț nr.41/5 din 10.10.2014

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Edineț nr.17/16 din 19 decembrie 2017

Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu a dlui HRISTESCU Vladimir

Cu privire la încetarea suspendării dlui CIOBANU Valerian din funcţia de șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Consiliul Raional Edinet © 2013 Creat de Inform-Teh srl.