Preşedintele raionului Edineţ anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante.

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante
de specialist principal în Direcţia construcţii, gospodărie comunală,
drumuri, privatizare şi postprivatizare

Scopul general al funcţiei: Contribuirea la eficientizarea privatizării imobilului
Sarcinile de bază: Privatizarea fondului de locuinţe proprietate a statului sau a
unităţilor administrativ-teritoriale, a obiectelor nelocuibile;
1. înstrăinarea bunurilor statului sau ale unităţilor administrativ-teritoriale
(comercializarea activelor neutilizate în procesul tehnologic al
întreprinderilor, vînzarea obiectelor nefinalizate a căror construcţie a fost
finanţată din mijloacele statului sau ale unităţilor administrativteritoriale);
2. Privatizarea, în condiţiile legii, a terenurilor aferente întreprinderilor
(altor obiecte) private, a terenurilor aferente întreprinderilor privatizate
sau supuse privatizării, a căror valoare nu este inclusă în capitalul social
al acestora;
3. Activităţi în perioada postprivatizare;
Condiţiile de participare la concurs:
Condiţii de bază
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova
b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică
vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
g) în ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin.
* (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive
disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
Cerinţe specifice
Studii:
Superioare, în domeniul construcţiei.
Experienţa profesională: de preferinţă experienţă profesională în domeniul
Cunoştinţe:
– cunoaşterea limbii de stat
– cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
– cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţii publice;
– cunoştinţe în elaborarea proiectelor de investiţii;
– cunoaşterea calculatorului;
Abilităţi: lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, consultare,
instruire, prezentare, comunicare eficientă, capacităţi de lucru în echipă.
Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie,
creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă
spre dezvoltare profesională continuă.
Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de
concurs, care conţine:
– formularul de participare;
– copia buletinului de identitate;
– copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de
perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
– copia carnetului de muncă;
– cazierul judiciar(cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria
răspundere. In acest caz candidatul declarat învingător are obligaţia să
completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de
maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub
sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
Copiile documentelor prezentate se prezintă împreună cu documentele originale pentru
a verifica veridicitatea lor.
Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs – 17 ianuarie 2020
telefon – /246/2-32-29
– e-mail – econsiliuresurse@mail.ru
– adresa poştală – or.Edineţ, str. Independenţei, 33
– persoana de contact – Ecaterina Grigorieva, biroul 214
Bibliografia concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de
de specialist principal
• Constituţia Republicii Moldova;
• Acte normative în domeniul serviciului public:
– Legea nr. 158 -XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului public;
– Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a
funcţionarului public;
* • Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:
– Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
• Acte normative în domeniul de specialitate

Consiliul Raional Edinet © 2013 Creat de Inform-Teh srl.