Pașaportul raionului

 

Безымянный pasaprt

SCURT ISTORIC

 

Oraşul Edineţ apare pentru prima dată, cu numele de Viadinţi, în gramota domnului Moldovei Alexandru cel Bun din 15 iunie 1431, conform cărei el a repartizat vornicului Cupcini pământuri pentru aşezarea satelor.

Denumirea „Veadinţî” înseamnă viitorul Edineţ. Şi gramotele lui Ilie Voievod din 18 octombrie anul 1434 mărturisesc că pentru serviciu el îi dăruieşte boierului Babici satul Vodinţii. În anul 1609 voievodul Constantin Moghila dăruieşte pămînturile de pe malul rîului Racoveţ, împreună cu satul Iadineţ boierului Cozma Plopu. În arhivele documentare se întîlnesc denumirile Veadinţî, Vedinţî, Vodinţii, Iadinţî. În documentele din1664 se întîlneşte denumirea Edineţ.

Din 1852 Edineţul este pomenit drept un tîrguşor. În 1859 aici se deschide o şcoală, îar în 1861 – o şcoală parohială bisericească, iar peste un an un punct de găzduire peste noapte.

În iunie1999 şi pînă în mai 2003 conform Legii nr.292-XIV din 19 februarie 1999 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova a fost format judeţul Edineţ. În componenţa căruia erau incluse raioanele Edineţ, Briceni, Ocniţa şi o parte a raionului Donduşeni şi cîteva localităţi din raionul Rîşcani.

 

AŞEZAREA GEOGRAFICĂ

 

Raionul Edineţ este situat în partea de nord-vest a Republicii Moldova. În partea       de nord-vest  raionul are hotare administrative cu raionul Briceni, la nord cu raionul Ocniţa, la est cu raionul Donduşeni, la sud cu raionul Râşcani, la vest pe rîul Prut cu Republica România.

TERENURI AGRICOLE

 

Din suprafaţa totală a raionului 52631,76 hectare constituie terenurile cu

destinaţie agricolă, din care 48517,32 hectare teren arabil, 4068,74 hectare

– livezi, 9,14 hectare – vii, 25,76 hectare – păşune, 2,82 hectare – fişe forestiere

de protecţie, 11,53 hectare – drumuri, 188,32 hectare – construcţii şi curţi şi 2,8

hectare – alte terenuri.

FONDUL SILVIC ŞI  FONDUL APELOR

         Fondul silvic în raionul Edineţ constituie 8065,24 ha, din care: 6208,84 ha-

proprietatea statului şi 1856,04 – proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale

de nivelul I.  Fondul apelor constituie 2803,9 ha, inclusiv: 1925,6 ha – proprietatea

statului  şi 878,3 ha – proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I.

 

POPULAŢIA

 

Potrivit datelor statistice, numarul populaţiei raionului Edineţ la 01.01.2017  constitue 80,7 mii cetăţeni, din care 25, 9 mii cetăţeni (32,1%) reprezinta populaţia urbana şi 54,8 mii cetăţeni (67,9%) – populaţia rurală.

Astfel, putem spune că populaţia raionului este una preponderent rurală.

Demografia raionului se caracterizează printr-o natalitate joasă, manifestînd o tendinţa de scădere.

 

FORŢA DE MUNCĂ

 

Din totalul de 80,7 mii  locuitori,  48,7 mii locuitori  reprezinta populaţia aptă de muncă,  din care angajate în cîmpul muncii  21,3 mii persoane sau 43,7%. În anul 2016 au fost înregistraţi 1935 persoane, dintre care:

-         28 în agricultură;

-         318 în industrie;

-         3 în APL;

-         3 în comerţ;

-         15 în construcţii;

-         44 în alte ramuri.

 

În anul 2016 cîştigul salarial mediu al unui angajat din raion a fost de 3502,4 lei sau 97.7% în comparaţie cu perioda respectivă din anul trecut.

 

STRUCTURA ADMINISTRATIV – TERITORIALĂ

 

Raionul Edineţ include 49 localităţi, organizate în 32 primării ale oraşelor şi satelor (comunelor). În raion sunt 2 oraşe: Edineţ şi Cupcini, 11 comune – Bleşteni, Brătuşeni, Burlăneşti, Cepeleuţi, Constantinovca, Cuconeştii Noi, Hincăuţi, Parcova, Rotunda, Ruseni, Zăbriceni şi 19 sate.

 

STRUCTURA POLITICĂ A RAIONULUI

 

La alegerile locale generale din iunie 2015 au fost aleşi 391 consilieri (33 consilieri ai consiliului raional, 44 consilieri în consiliile orăşeneşti, 119  consilieri în consiliile săteşti, 191 consilieri în consiliile comunale). Listele consilierilor se întocmesc în baza listelor preelectorale ale partidelor, blocurilor şi candidaţilor independenţi, care au acumulat numărul necesar de voturi.

Primarul este autoritatea reprezentativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale şi executivă a consiliului local, aleasă  prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. La alegerile din anul 2015 au fost aleşi 32 primari ai oraşelor şi satelor (comunelor) din raion, precum urmează:

-   din partea Partidului Comunist din Republica Moldova au fost aleşi – 2 primari;

-   din partea Partidului Democrat din Moldova au fost aleşi – 9 primari;

-   din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova au fost aleşi – 12 primari;

-   din partea Partidului Liberal – 2 primari;

-   independenţi – 3 primari;

-   Partidul socialist din Republica Moldova – 1primar;

-   Partidul politic „Partidul nostru” – 2 primari;

-   Partidul politic „ Casa noastră Moldova ”- 1 primar.

Consiliul raional conlucrează cu activitatea consiliile locale în vederea realizării serviciilor publice de interes raional. Consiliul raional se formează  în baza listelor electorale prezentate de către formaţiunile politice şi din consilierii independenţi.

La alegerile din anul 2015 au fost aleşi 33 consilieri, precum urmează:

-   din partea Partidului Comunist din Republica Moldova – 4 consilieri,

-   din partea Partidului Democrat din Moldova – 9 consilieri,

-   din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova – 7 consilieri,

-   din partea Partidului Liberal – 1 consilier,

-   Partidul socialist din Republica Moldova – 6 consilieri,

-   Partidul politic „ Partidul nostru” – 6 consilieri.

 

SITUAŢIA SOCIAL – ECONOMICĂ

Industria

 

Numărul agenţilor economici din raion la 01 ianuarie 2017 a constituit 11463.

În perioada ianuarie-decembrie 2016 numărul întreprinderilor industriale cuprinse în cercetarea statistică  a  constituit 12 unităţi , din  care:

Industria extractivă – 2 unităţi - SA”Mina din Cupcini”,SA “Maconrut”;

Industria prelucrătoare -10 unităţi, din care:

-         SRL “Gigacom”,

-         SA” InLac”,

-         ÎI “Astra”,

-         SRL” Pîine pe vatră”,

-         SC “MAXIMOS-PAN”,

-         Întreprinderea cu capital străin “Moldova Zahăr”SRL

-         SRL “Edineţ-Gaz”,

-         ÎM “Apă-Canal”;

-         SC “LINAVAN”,

-         SRL“DEVOTAMENT”.

 

În ianuarie-decembrie 2016 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valore de 511566,4 mii lei în(preţul curente). Nivelul producţiei în întreprinderile industriale, cuprinse în cercetarea statistică lunară după tipuri de activităţi se prezentă în tabelul ce urmează:

Numărul de întreprinderi Valorea produselorFabricate (mii lei)
Industrie-total

       12              

           511566,4

Include: industria extractivă

  2

          22259,2

Industria prelucrătore

10

          489307,2

din care, industria alementară

  7  

475512,7

Fabricarea altor produse alimentare

1

          387197,8

Fabricarea pîinii şi a produse de patiserie proaspete

3

          49231,6

 

Valorea producţiei livrate total pe tipuri de activităţi economice în perioada ianuarie-decembrie 2016 a constituit 478705,8 mii lei din care, pe piaţa internă a fost livrate producţie în valoare de 374863,9 mii lei sau 78,3% din totalul producţiei livrate, pe cea externă în sumă de 103841,9 mii lei sau 21,7% din total.

 

AGRICULTURA

Producţia principalerlor produse agricole în gospodăriile  agricole se prezentă prin următoarele date:

 

Producţia, chintale

a.2015

a. 2016

%

Cereale şi leguminoase boabe

(cu excepţia porumbului) -total, din care:

394311,0

390565,0

99,0

grîu de toamnă si primăvara

246396,0

213714,0

86,7

porumb pentru boabe

103015,0

125476,0

121,8

floarea soarelui

152629,0

203555,0

133,4

sfeclă de zahar

450127,0

374825,0

83,3

soia

50270,0

51104,0

101,7

legume de cîmp

21706,0

29363,0

135,3

cartofi

49448,0

87974,0

177,9

fructe-total

119775,0

70030,0

58,5

 

Analizînd impactul diferitor tipuri de producţie asupra  ritmului  volumului fizic  al  producţiei  agricole în anul 2016 faţă de anul 2015,  demonstrează creştere a producţiei de porumb (cu 21,8 %),  floarea  soarelui (cu 33,4 %) , soia (cu 1,7%), legume de cîmp (cu 35,3%), cartofi (cu 77,9%).

Totodată s-a înregistrat o micşorare  a producţiei de grîu de toamnă şi  primăvară (cu 13,3%),  sfecla  de zahăr (cu 28,8%),  fructe (cu 41,5 %). Diminuarea volumului  recoltat în 2016 faţă de 2015  este cauzată de condiţiile  climaterice nefavorabile.

 

ZOOTEHNIA

Ianuarie- decembrie

%

a.2015

a.2016

 

1

Producţia vitelor şi păsărilor, ch

6077

5357

88,2

2

Lapte de vacă, ch

7186

22617

De 3,1 ori

3

Ouă total, mii buc

28046

33662

120,0

4

Vite şi păsări vîndute pentru sacrificareîn masă vie, ch

288

541

187,8

5

Bovine – total

437,0

987,0

De 2,2 ori

din care vaci mulgătoare

221,0

574,0

De 2,6 ori

6

Porcine

186,0

129,0

69,4

7

Ovine şi caprine

73,0

30,0

41,1

8

Păsări

163554,0

155414,0

95,0

În perioada de raportare volumul producţiei de lapte a crescut de 3,1 ori , vite şi păsări vîndute pentru sacrificare cu 87,8%. În întreprinderile agricole în anul 2016 în comparaţie cu anul precedent producţia vitelor şi păsărilor s-a micşorat cu 11,8%, producerea de ouă s-a mărit cu 20,0 %. Conform stării la 1 ianuarie 2017, în întreprinderi agricole s-a înregistrat  creşterea efectivului de animale la bovine (de 2,2%), inclusive vaci mulgătoare(de 2,6 ori). 

 

INVESTIŢIILE

 

În perioda ianuarie-decembrie anului 2016 din contul tuturor surselor de finanţare au fost realizate investiţii în valoare de 82125,2 mii lei. Din volumul total a investiţiilor în sectorul privat au fost însuşite 39615,8 mii lei.

Sursele principale de finanţare ale activităţii învestiţionale sînt mijloacele proprii în volum de 54149,0 mii lei, ce constitue 65,9% din volumul total, au fost utilizate bugetele unităţilor administrativ-teretoriale în volum de 6208,5 mii lei ce reprezintă 7,5% din volumul total, credite şi împrumuturi interne 7340,4 lei sau 8,9% din volumul total.

Au fost efectuate lucrări de construcţii-montaj în valoare de 37402,3 mii lei, ce constituie 45,5% din volumul total învestiţiilor capitale.

 

TRANSPORTUL ŞI  TURISMUL

 

În perioada ianuarie-decembrie  2016 au activat 8 organizaţii care prestează servicii de transport auto. De la începutul anului au fost transportaţi 1575,3 mii pasageri. Parcursul pasagerilor a atins volumul de 37410,4 mii pasageri/km.

Din numărul total cei mai mulţi pasageri -1244,1 mii ce constitue 78,9% au călătorit pe rutele suburbane, pe rutele interurbane au călătorit 160,5 mii pasageri ce constituie 10,2 % din numărul total de pasageri.

Pe rutele urbane au călătorit 167,6 mii pasageri ce constituie 10,6% din numărul total de pasageri.

Venitul din transportul pasagerilor constituie  16760,3 mii lei, inclusiv:

-         pe rutele suburbane – 10244,7 mii lei;

-         pe rutele interurbane –  5711,8  mii lei

În perioada a. 2016 mărfurile  transportate constituie  193,9 mii tn, din care:

-          pe rutele interurbane –  165,7 mii tn;

-          pe rutele internaţionale – 34,8 mii tn, din care 26,0 mii tn. mărfuri la export şi 3,9 mii tn. mărfuri tranzit.

Venitul  din transportul mărfurilor constituie  28782,1 mii lei, inclusiv pe rutele internaţionale 20795,4 mii lei.

Parcursul mărfurilor a atins volumul de 62353,4 mii tn.km.

În perioda de gestiune au raportat rezultatele financiare 3 agenţii de turism, care au prestat servicii de turism internaţional.

De serviciile agenţiilor de turizm din raionul Edineţ au beneficiat 289 persoane plecaţi din Republica Moldova în străinătate şi a petrecut 1875 zile-turist. Majoritatea ceteţenilor  din raionul Edineţ au plecat în ţările de peste hotare în scopuri de odihnă,  preponderent în Bulgaria – 127 turişti, Egipt – 2 turişti, Romania -32 turişti, Turcia -88 turişti.

Valoarea foilor turistice vîndute constituie   1805,1 mii lei.

Costul mediu a unei foi turistice a constituit  6255 lei.

 

ACTIVITATEA AGENŢILOR ECONOMICI

 

Rezultatul activităţii financiare a agenţilor economici în anul 2016 se prezintă astfel:

-pe toate genurile de activitate numărul de întreprinderi raportatoare-62;

-venituri din vînzări (cifra de afaceri) fără TVA si accize 804902,4 mii lei;

-consumuri şi cheltuieli total -564190,4 mii lei.

 

Din total consumuri şi cheltuieli a întreprindelor raportatoare, consumuri şi cheltuieli materiale (combustibil, piese de schimb, materii prime, energie electrică, apă etc) au cifrat 326740,2 mii lei, sau 57,9% din consumuri și cheltuieli total consumuri şi cheltuieli aferente serviciilor prestate de terţi (de transport, de comunicaţii) au alcătuit 68722,4 mii lei(12,2%), uzura(amortizarea) activelor pe termen lung – 36202,3 mii lei(6,4%),  remunerarea muncii -69463,8 mii lei(12,3%). Contribuţiile  privînd asigurările sociale de stat şi edicale obligatorii au alcătuit 18213,7 mii lei(3,2%), alte consumuri şi cheltuieli operaţionale -44848,0 mii lei(7,9%).

       

REMUNERAREA MUNCII

 

In luna decembrie  2016 cîştigul salarial  mediu  nominal brut al unui lucrător a fost  4031,8 lei, ritmul de creştere 115,1% faţă de luna decembrie 2015. În sfera  bugetară cîştigul salarial mediu a constituit în luna decembrie curent 3468,3 lei, ritmul de creştere 106,7% faţă de luna decembrie 2015, inclusiv:

-  administraţia publică  şi  apărare, asigurări sociale obligatorii – 5111,8 lei;

- învăţămînt -3255,0 lei;

- alte  activităţi de servicii 2418,3 lei.

În sectorul real cîştigul salarial a înregistrat 4482,3 lei (ritmul de creştere 121, 6%), inclusiv :

- agricultura – 3241,0 lei;

- industrie – 5604,0 lei;

- alte activităţi de servicii 4257,0 lei.

SITUAŢIA DEMOGRAFICĂ

 

Evoluţia proceselor demografice din raion Edineţ în perioada ianuarie -decembrie an. 2016 se caracterizează prin indicatorii ce urmează:

Indicatorii

Ianuarie –decembrie

%

2015

2016

1

Născuţi –vii, persoane

685

744

1408,6

2

Decedaţi, persoane

1167

1099

94,2

3

Sporul natural

-482

-355

73,6

4

Numărul căsătoriţilor

528

407

77,0

5

Numărul divorţurilor

235

222

94,4

 

Numărul celor născuţi –vii s-a majorat cu 59 copii în coparaţie cu anul 2015, tot în această perioadă numărul persoanelor decedate s-a micşorat cu 68 persoane.

Sporul natural al populaţiei este negativ,  dar s-a micşorat de la minus 482 persoane în anul 2015, iar în anul 2016 –  pînă la minus 355. Este tendinţă pozitivă. S-a micşorat numărul divorţurilor cu 13 cazuri.

 

EDUCAŢIA ŞI CULTURA

 

În raionul Edineţ  funcţionează 41 instituţii preuniversitare cu un  efectiv de  6968 elevi, şi 43 instituţii preşcolare, în care se educă 3051 copii,  Inclusiv:  licee -9, (4 – în or. Edineţ);  gimnazii – 31.

De  asemenea, activează 6 instituţii extraşcolare:

- 3 Case de creaţie;

– 2 Şcolile de sport;

- 1 Staţie a tinerilor tehnicieni;

-  47- biblioteci.

Anual se desfăşoară activităţi  concrete întru buna organizare a odihnei de vară a copiilor.  În raion funcţionează tabăra staţionară „Poieniţa veselă”, în care au posibilitate  să se odihnească cîte 300 de copii în fiecare schimb (anual pînă la 900 copii).

Faima raionului Edineţ  sînt cele  40  colective  artistice, din care  26 colective artistice,  care deţin titlul de colectiv  “Model”,  reprezentate prin formaţii folclorice, tarafuri, colective de dans, o formaţiune corală şi 2 fanfare din satele  Şofrîncani şi Stolniceni.

Pe arena internaţională raionul Edineţ este reprezentat de 3 colective artistice:

-         Orchestra de muzică populară “Ciocîrlia” (Casa de Cultură Edineţ), care activează de 75 ani sub bagheta magică a lui Ion Popov;

-         Orchestra de muzică populară “Lăstăreii” (Casa de Cultură Edineţ);

-         Taraful dinastiei Popov.

Mîndria raionului Edineţ sînt cele 3 instituţii de învăţămînt artistic: Şcoala de muzică Edineţ, Şcoala de arte  din Cupcini şi Şcoala de arte plastice din Edineţ, care pregătesc discipoli pentru instituţiile de cultură superioare.

Printre aceşti discipoli pot fi evidenţiaţi: ex-ministrul culturii, compozitorul Ghenadie Ciobanu, compozitorul Oleg Baraliuc etc.

Locuitorii raionului Edineţ, cît şi oaspeţii au posibilitate să admire evoluarea colectivelor artistice în cadrul sărbătorilor tradiţionale:

-         Festivalul republican în teritoriu al rapsozilor „Lăutarii Moldovei”;

-         Festivalul regional al pîinii  “Preacurată-i faţa pîinii”;

-         Tîrgul-expoziţie zonal al meşterilor populari;

-         Festivalul raional de colinde  “Aprindeţi luminile”;

-         Festivalul- concurs raional al tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă;

-         Festivalul raional al cîntecului pascal “Hristos a înviat”;

-         Festivalul raional al cîntecului şi dansului folcloric „Cîntă de răsună lunca”;

-         Concursul raional “Sîntem urmaşii lui Ştefan”.

De o mare popularitate se bucură Muzeul ţinutului din oraşul Edineţ, care are drept scop valorificarea şi conservarea tradiţiilor şi obiceiurilor populare, avînd motoul: „Ieri, azi şi mîine”. În cadrul muzeului activează secţiile: istorie, artă populară, natură. În prezent muzeul dispune de 24 500 exponate.

În baza Proiectului Asociaţiei de Dezvoltare a Turismului din Moldova s-a constituit clusterul agroturistic “Drumul Recifelor”, cu sediul în clădirea muzeului, care are drept scop evidenţierea modului de valorificare a cadrului natural excepţional din raionul Edineţ şi modalitatea de cultivare a plantelor medicinale în zonă.

În raionul Edineţ funcţionează încă un muzeu înregistrat – Muzeul satului Tîrnova. În muzeu se păstrează obiecte vechi din localitate. Cel mai reprezentativ pentru muzeu este colţişorul, unde se oglindeşte modul de înfrumuseţare a locuinţelor.

Ceea ce educă cultura în masă sînt bibliotecile publice din raion în număr de 46, din care – 30 sînt implicate în Programul Novateca, acordînd servicii noi beneficiarilor.

 

FONDUL ECOLOGIC

Teritoriul raionului este parcurs de rîul Prut pe o distanţă de circa 30 kilometri şi afluenţii lui de stînga Ciugur, Racoveţ, Draghişte, Lopatinca, Bogda, care au o lungime de pînă la o sută de kilometri de la izvor.

Reţeaua hidrografică a raionului se completează  şi cu 201 bazine acvatice cu o suprafaţă totală de 805,4 ha. Toate bazinele acvatice sunt artificiale, cele mai mari fiind:

- (bazinul de acumulare) „Heredeuca” cu suprafaţa de117 ha din s.Badragii Vechi;

- (bazinul de acumulare ) „Cupcini” cu suprafaţa de 73 ha – primăria Brătuşeni;

- (bazinul de acumulare ) „Bercu” cu suprafaţa de 24 ha – primăria or.Edineţ.

După modul de folosinţă 120  bazine sunt pentru piscicultură şi irigare, iar 81 – folosinţă generală. Numai la unul din bazinele acvatice există regulile de expluatare. La 38 din bazine starea barajului se află într-o stare bună, la 148 satisfăcătoare şi la 15 nesatisfăcătoare.

O importanţă deosebită în  aprovizionarea cu apă a populaţiei raionului în deosebi în localităţile rurale îi revine  pînzei freatice. Astfel pe teritoriul raionului în cele 49 localităţi există o reţea de fântâni de mină şi izvoare în număr de 15901 fântâni şi 102 izvoare. Toate fântânile sunt amenajate. Din 101  izvoare – 90 sunt amenajate. Cu părere de rîu,  conform datelor CSP Edineţ,  calitatea apei nu corespunde normelor “Apă Potabilă” în 95% din fântâni.

La moment în raion există 139 sonde arteziene,  şapte  dintre care au menirea industrială şi 132 pentru aprovizionare cu apă potabilă. Din 139 sonde în anul 2016 s-au expluatat 64, iar 75 nu se expluatează  pe diferite motive, 74 sunt conservate, una tamponată şi una în rezervă.

 

PROTECŢIA SOCIALĂ

 

        La data de 01.01.2017 numărul total al beneficiarilor de pensii,  îndemnizaţii şi alocaţii constituie 23 356 persoane. Numărul beneficiarilor de alocaţii sociale de stat este de 1490 persoane. Numărul persoanelor cu dizabilităţi beneficiari de pensii şi alocaţii sociale este de 6025 persoane. Beneficiază de îndemnizaţii adresate familiilor cu copii – 2067 persoane.

În prezent în cardul Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei activează 286 persoane, care prin activitatea sa zilnică prestează următoarele servicii sociale:

În scopul conselierii şi dezvoltării serviciilor sociale în cardul serviciului social “Asistent Social Comunitar” în raionul Edineţ activează 37 asistenţi sociali comunitari şi 1 Şef al serviciului.

      Îngrijirea la domiciliu este unul din serviciile sociale acordate persoanelor solitare, din rîndul pensionarilor în etate şi persoanelor cu dizabilităţi, de care beneficiază   1 052 cetăţeni, care sunt îngrijiţi de către 114 lucrători sociali.

Un alt serviciu este acordarea ajutorului social, de care au beneficiat pe parcursul a.2016: 16 573 familii social-vulnerabile şi ajutorul pentru perioada rece a anului (APRA), de care au beneficiat  24 749 familii.

De ajutor material din mijloacele Fondul local de susţinere socială a populaţiei au beneficiat 5 046 persoane în sumă toatală de 3 346.2 mii lei.

6 050 persoane încadrate în grad de dizabilitate sever şi accentuat au beneficiat de compensaţii pentru călătorie în transportul urban, suburban şi interurban în sumă totală de 1 669.9 mii lei, iar 384 persoane  cu probleme ale aparatului locomotor au beneficiat de compensaţie unică anuală în sumă de 800 lei.

Începînd cu anul 2014 este implimentat serviciul social ”Asistenţă Personală”, de care (la începutul a.2017) beneficiază  96  persoane cu dizabilităţi severe.

În comun cu CCF Moldova (Copil Comunitate Familie) a fost creat serviciul social Asistenţă Parentală Profesionistă (APP).  Au fost deschise 12 APP şi 2 CCTF (casă de copii de tip familiar), unde la moment sunt plasaţi 28 copii rămaşi fără ocrotirea părintească.

Începînd cu anul 2011 cu succes a fost împlimentat serviciul „ Echipă Mobilă”, un serviciu social specializat, care oferă asistenţă socială, suport psihologic, logopedic, medical – kinetoterapeutic de reabilitare şi recuperare la domiciliul copiilor cu dizabilităţi severe ţintuiti la pat. Serviciul “Echipă Mobilă a acordat asistenţa şi suportul necesar unui număr de 60 beneficiari, dintre care 22 beneficiari au primit asistenţă activă, iar 38 beneficiari au fost în proces de monitorizare.

În localităţile Corpaci şi Viişoara au fost create Centre Comunitare pentru copii.

Din luna iunie 2012 în satul Terebna activează centrul multifuncţional pentru persoanele social-vulnerabile şi în etate.

Pe parcursul a  6 ani în or.Edineţ activează Centrul de reintegrare  socială tineretului “Alternativa“ organizat de către ONG “Demos”, care oferă servicii sociale de orientare  profesională,  plasament temporar, rentă alimentară, angajare şi medierea muncii  persoanelor tinere defavorizate, orfane, fără spaţiu locativ, cu vărsta cuprinsă între 18-26 ani.

La data de 01.01.2017 de serviciul de protezare şi ortopedie au beneficiat 794 persoane cu diferite necesităţi din raionul Edineţ şi anume de: asigurare cu mijloace nemecanizate-căruciaore, asigurarea cu încălţăminte ortopedică, specială; asigurarea cu mijloace pentru tratament medical (brîuri, bandaje pentru hernie, corsete); asigurarea cu mijloace pentru mobilitate personal (bastoane, cîrje, subcoate, cadru de mers, scaune de baie,  scaune de WC); asigurarea cu sisteme protectice ale membrelor inferioare şi superioare.

De serviciile Centrului de reabilitare – Clinica prietenoasă  “Salve” din or.Edineţ, care oferă consultaţii  de sănătate victimelor traficului de fiinţe umane, tinerilor defavorizaţi, anual beneficiază în jur de o mie persoane cu vîrsta de la 14-30 ani.

Un serviciu social nou, acordat de către Asistenţa raională de educaţie a adulţilor “Prutul de Sus,” este cu succes împlimentat de către “Centrul pentru încluziunea” pentru adoliscenţii cu dizabilităţi din or.Edineţ.

De bilete de tratament sanatorial la centrele de reabilitare şi recuperare Victoria (or.Sergheevca) şi Speranţa (or.Vadul-lui-Vodă) anual beneficază în jur de 250   persoane din rîndul pensionarilor de vîrstă şi persoanelor cu dizabilităţi din raionul Edineţ.

Elaborat-Secța economie a Consiliului raional.

Rodica CHIRIAC,  Şef Secţie economie

Tel: (246) 2-54-71

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Consiliul Raional Edinet © 2013 Creat de Inform-Teh srl.