Pașaportul raionului

 

 

Scurt istoric

 

Oraşul Edineţ apare pentru prima dată, cu numele de Viadinţi, în gramota domnului Moldovei Alexandru cel Bun din 15 iunie 1431, conform cărei el a repartizat vornicului Cupcini pământuri pentru aşezarea satelor.

         Denumirea „Veadinţî” înseamnă viitorul Edineţ. Şi gramotele lui Ilie Voievod din 18 octombrie anul 1434 mărturisesc că pentru serviciu el îi dăruieşte boierului Babici satul Vodinţii. În anul 1609 voievodul Constantin Moghila dăruieşte pământurile de pe malul râului Racoveţ, împreună cu satul Iadineţ boierului Cozma Plopu. În arhivele documentare se întâlnesc denumirile Veadinţî, Vedinţî, Vodinţii, Iadinţî. În documentele din1664 se întîlneşte denumirea Edineţ. Din 1852 Edineţul este pomenit drept un târguşor. În 1859 aici se deschide o şcoală, îar în 1861 – o şcoală parohială bisericească, iar peste un an un punct de găzduire peste noapte.

În iunie1999 şi până în mai 2003 conform Legii nr.292-XIV din 19 februarie 1999 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova a fost format judeţul Edineţ. În componenţa căruia erau incluse raioanele Edineţ, Briceni, Ocniţa şi o parte a raionului Donduşeni şi câteva localităţi din raionul Râşcani.

Aşezarea geografică:

                                                             

Raionul Edineţ este situat în partea de nord-vest a Republicii Moldova. În partea       de nord-vest  raionul are hotare administrative cu raionul Briceni, la nord cu raionul Ocniţa, la est cu raionul Donduşeni, la sud cu raionul Râşcani, la vest pe rîul Prut cu Republica România.

 

Terenuri agricole, inclusiv: arabil, vii, livezi:

       Din suprafaţa totală a raionului 52631,76 hectare constituie terenurile cu

destinaţie agricolă, din care 48517,32 hectare teren arabil, 4068,74 hectare

– livezi, 9,14 hectare – vii, 25,76 hectare – păşune, 2,82 hectare – fişe forestiere

de protecţie, 11,53 hectare – drumuri, 188,32 hectare – construcţii şi curţi şi 2,8

 hectare – alte terenuri.

 

Fondul silvic, al apelor şi Fondul de rezervă

    Fondul silvic în raionul Edineţ constituie 8065,24 ha, din care: 6208,84 ha

 proprietatea statului şi 1856,04 proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale

de nivelul I.  Fondul apelor constituie 2759  ha.

 

Populaţia

 Potrivit datelor statistice, numărul populaţiei raionului Edineţ la 01.01.2019  constitue 78,2 mii cetăţeni, din care 25,6 mii cetăţeni (32,7%) reprezintă populaţia urbană şi 52,6 mii cetăţeni (67,3%) – populaţia rurală.

Astfel, putem spune că populaţia raionului este una preponderent rurală.

 

Resursele forţei de muncă

Conform datelor Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă, la 1 ianuarie 2019 în căutarea  unui loc de muncă se aflau 771 şomeri înregistraţi, în descreștere cu 4,3% comparativ cu situația din data de 01.01.2018.

 

Structura administrativ-teritorială:

Raionul Edineţ include 49 localităţi, organizate în 32 primării: mun. Edineț, or. Cupcini, 11 comune – Bleşteni, Brătuşeni, Burlăneşti, Cepeleuţi, Constantinovca, Cuconeştii Noi, Hincăuţi, Parcova, Rotunda, Ruseni, Zăbriceni şi 19 sate.

 

Structura politică şi activitatea Consiliului raional

La alegerile locale generale din iunie 2015 au fost aleşi 391 consilieri (33 consilieri ai consiliului raional, 44 consilieri în consiliile orăşeneşti, 119  consilieri în consiliile săteşti, 191 consilieri în consiliile comunale). Listele consilierilor se întocmesc în baza listelor preelectorale ale partidelor, blocurilor şi candidaţilor independenţi, care au acumulat numărul necesar de voturi. 

Primarul este autoritatea reprezentativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale şi executivă a consiliului local, aleasă  prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. La alegerile din anul 2015 au fost aleşi 32 primari ai oraşelor şi satelor (comunelor) din raion, precum urmează: 

–   din partea Partidului Comunist din Republica Moldova au fost aleşi – 2 primari;    

–   din partea Partidului Democrat din Moldova au fost aleşi – 9 primari; 

–   din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova au fost aleşi – 12 primari; 

–   din partea Partidului Liberal – 2 primari;

–   independenţi – 3 primari;

–   Partidul socialist din Republica Moldova – 1primar;

–   Partidul politic „Partidul nostru” – 2 primari;

–   Partidul politic „ Casa noastră Moldova ”- 1 primar:

 Consiliul raional conlucrează cu  consiliile locale în vederea realizării serviciilor publice de interes raional. Consiliul raional se formează  în baza listelor electorale prezentate de către formaţiunile politice şi din consilierii independenţi.

La alegerile din anul 2015 au fost aleşi 33 consilieri, precum urmează:

–   din partea Partidului Comunist din Republica Moldova – 4 consilieri, 

–   din partea Partidului Democrat din Moldova – 9 consilieri, 

–   din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova – 7 consilieri,

–   din partea Partidului Liberal – 1 consilier,

–   Partidul socialist din Republica Moldova – 6 consilieri,

–   Partidul politic „ Partidul nostru” – 6 consilieri. 

 

Situaţia social-economică şi financiară

 Numărul agenţilor economici din raion la 01 ianuarie 2019 a constituit 11040.

Industria r. Edineţ se caracterizează prin industria prelucrătoare şi industria extractivă:

 • Industria alimentară – 10 producători (SRL ASTRA, SC Maximos-Pan SRL; ICS Natur Bravo SA, SRL Rodos-Prim; SRL T.B. Fruit; ICS Moldova Zahăr SRL; Pîine pe vatră SRL; II Prisacaru Vitalie; II Cristea A.; II Bujureanu Nadejda;
 • Producerea mobilei: – 3 întreprinderi (SRL Mobil Top; ÎI Acherman; II Zibic);
 • Producători de ouă şi carne – 3 producători (ÎM PB-Nord SRL; SC VVS Solar Nord SRL; ÎM Millstream-Dairy SRL);
 • Fabricarea textilelor – 1 întreprindere ICS FLOREANA FASHION SRL;
 • Industria extractivă – 2 agenţi economici SRL MACONRUT, SA Mina din Cupcini.

Total 19 întreprinderi.

Exportatori: 4 întreprinderi – ÎCS Moldova Zahăr SRL; ÎCS TB-FRUIT SRL; ÎCS Natur Bravo SA,  GŢ Scutari Victor.

Investitori: ÎM Millstream-Dairy SRL; ÎCS Moldova-Zahăr SRL; SRL T.B. Fruit; ÎCS Todini-Production SRL; ÎCS Natur Bravo SA; ÎM PB-Nord SRL; ÎM Compania internaţională de asigurări Transelit SRL; ÎM OptiAgro SRL.

 

Industria

Valoarea producţiei fabricate

(mii lei)

 

Devieri

ianuarie-decembrie 2017 ianuarie-decembrie

2018

mii lei %
Industrie, total 1 069 030,1 748 102,0 -320 928,1 70,0
Industria extractivă 34 420,0 37 528,7 3 108,7 109,0
Industria prelucrătoare total, din care: 1 034 610,1 710 573,3 – 324 036,8 68,7
sucuri de fructe şi legume 451 587,9 160 276,1 de 2,8ori mai puțin
produse lactate 69 076,3 70 459,1 1 382,8 102,0
fabricarea zahărului

 

449 121,9 222 743,7 de 2,0 ori mai puțin
fabricarea pîinii, prăjiturilor şi a produselor de patiserie 51 733,2 55 893,2 4 160,0 108,1
fabricarea produselor din lemn, plastic, cu excepţia mobilei 13 090,8 10 464,0 -2 626,8 79,9

 

În perioada anului   2018  întreprinderile industriale  au fabricat producţie  în valoare totală  de  748 102,0 mii  lei,  ceea ce este  cu 320 928,1 mii lei  mai puțin sau cu 30,0% mai puțin  față de perioada corespunzătozre a anului precedent.

 Această descreștere atît de esențială se datorează micșorării nivelului de producere in  ramura indistriei prelucrătoare și anume: producerea sucurilor din  fructe și legume  de 2,8 ori și a zăhărului de 2,0 ori față de perioada anului 2017. La alte tipuri de activități din industria prelucrătoare  s-au marcat creșteri:

–   produse lactate cu 2,0%,

–   fabricarea pâinii, prăjiturilor şi a produselor de patiserie 108,1%.

Industria extractivă a marcat o creștere față de anul 2017 cu 3 108,7 mii lei sau cu 9%.

 

Agricultura

Producția vegetală. Conform datelor prezentate de întreprinderile agricole și gospodăriile țărănești (de fermier) cu suprafața terenurilor agricole de 50 ha și mai mult  conform situației  la 01 decembrie anul curent.

Recolta globală și roada medie la 1 hectar pe principalele culturi agricole se prezintă astfel:

 

  Recolta globală obținută – total Roada medie la 1 hectar,
tone în % față de 2017 chintale în % față de 2017
Cereale și leguminoase pentru boabe – total 75 805 115,1 50,1 108,4
din care:        
grâu de toamnă și primăvară 26 914 90,3 33,7  79,3
orz de toamnă și primăvară 3 955                  72,9 24,4  74,6
porumb pentru boabe 46 789 156,4 71,7  130,1
Floarea-soarelui 28 100 104,3 26,3 109,6
Sfeclă de zahăr 42 379 63,7 342,6  89,9
Rapiță 3 943 127,5 26,8 78,6
Soia 7 590 121,0 20,4  148,9
Cartofi 4 115 79,6  139,0  85,8
Legume de câmp 4 855 85,7 94,1  90,1
Fructe sămînțoase 20 146 71,3 190,8 92,3
Fructe sâmburoase 2 463 81,4 117,9 87,7
         
         

 

Volumul producţiei agricole în anul 2018 faţă de 2017 demonstrează o creştere a producţiei de cereale şi leguminoase pentru boabe cu  15,1 % inclusiv:  porumb pentru boabe cu 56,4%, floarea soarelui cu 4,3%, rapiţă cu 27,5%, soie cu 21,0%.

 La celelalte culturi s-au înregistrat  micşorari a volumului produs: la cartofi cu 20,4%., orz de toamnă şi primăvară cu 27,1%,  sfeclă de zahăr cu 36,3%,  legume de cîmp cu 14,3%, grîu de toamnă și primăvară cu 9.7%, fructe sămânțoase cu 28,7%, fructe sâmburoase cu 18,6%.

Producția animală. În ianuarie-decembrie 2018, în raport cu aceeași perioadă a anului precedent, în întreprinderile agricole și  gospodăriile țărănești (de fermier), care au la bilanț animale a fost înregistrată micșorarea producției de ouă cu 3,0 %. Producția (creșterea) vitelor și păsărilor (în masă vie) s-a micșorat cu 0,1%, iar producția de lapte cu 15,5 %.

În ianuarie-decembrie 2018 s-a înregistrat micșorarea sporului zilnic în greutate la creșterea și îngrășarea bovinelor cu 53,2 %, iar  a porcinelor față de ianuarie-decembrie 2017,  s-a micșorat cu 3,1 %. Volumul de vânzare a vitelor și păsărilor pentru sacrificare s-a majorat cu 14,7% comparativ cu perioada similară a anului 2017. Productivitatea medie de lapte la o vacă a scăzut cu 15,9 % față de perioada similară a anului precedent.

Efectivul de animale în gospodăriile de toate categoriile pe principalele specii se prezintă după cum urmează:

  La 1 ianuarie 2019 Ponderea

(în % față

de total)

capete în % față

de situația la

1 ianuarie 2018

Bovine – total 8 790 96,3 100,0
din care:      
 întreprinderile agricole 917 99,0 10,4
 gospodăriile populației 7 873 93,5 89,6
din ele vaci – total

din care:

6 718 95,7 100,0
întreprinderile agricole 548 102,8 8,2
gospodăriile populației 6 170 95,1 91,8
Porcine – total 5 455 85,1 100,0
din care:      
întreprinderile agricole 24 23,1 0,4
gospodăriile populației 5 431 86,1 99,6
Ovine și caprine – total 18 633 142,9 100,0
din care:      
întreprinderile agricole
gospodăriile populației 18 633 142,9 100,0
Cabaline – total 879 97,0 100,0
din care:      
întreprinderile agricole 28 93,3 3,2
gospodăriile populației 851 97,1 96,8
Păsări – întreprinderile agricole 142 428 57,1 100,0

 

Investiţiile în active imobilizate şi construcţii

În perioda ianuarie-decembrie anului 2018 valoarea investiţiilor în active imobilizate a constituit 256 364,4 mii lei. Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o creștere cu 24,0%.

Din total investiţii realizate în ianuarie-decembrie 2018, cea mai mare pondere revine investiţiilor în utilaje, maşini, instalaţii de transmisie care a constituit 67,8%. Pentru realizarea procesului investiţional în ianuarie-decembrie 2018 au fost utilizate preponderent mijloace proprii ale investitorului, care au constituit 140 448,3 mii lei, reprezentând 54,8% din valoarea totală a mijloacelor utilizate pentru realizarea investiţiilor.

În ianuarie-decembrie 2018, pentru asigurarea necesităţilor investiţionale din contul surselor bugetare, au fost utilizate 32 287,3 mii lei, ceea ce constituie 12,6% din total investiţii.

În ianuarie-decembrie 2018, s-au eliberat 61 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, în scădere cu 29,1% faţă de anul 2017. Au fost date în explotare 3 case individuale de locuit cu suprafaţa totală de 496,5 m2, sau cu 24,7% mai puţin faţă de ianuarie-decembrie 2017.  

 

Transporturi

În ianuarie-decembrie 2018 întreprinderile de transport rutier din raion au transportat 227,9 mii tone de mărfuri, cu 17,6 % mai mult față de perioada similară din anul 2017. Parcursul mărfurilor a totalizat 69 196,0 mii tone-km, cu 12,2 % mai puțin decât în ianuarie-decembrie 2017.

Volumul de mărfuri transportate și parcursul mărfurilor realizat

de întreprinderile de transport rutier

  Ianuarie-decembrie 2018 În % față de ianuarie-decembrie 2017 decembrie 2018
în % față de noiembrie 2018 în % față de decembrie 2017
Mărfuri transportate – mii tone 227,9 117,6 54,3 38,8
Parcursul mărfurilor – mii. tone-km 69 196,0 87,8 80,0 41,2
Distanța medie de transport a unei tone de marfă, pe întreprinderile de transport, km 303,6 74,7 147,4 de 2,5 ori

Volumul mărfurilor  transportate de către întreprinderile de transport rutier au constituit 1,6 % din totalul volumului de mărfuri transportate de către întreprinderile de transport rutier din țară, parcursul mărfurilor fiind de 1,8 %.

Numărul mijloacelor de transport (proprii și închiriate) la întreprinderile de transport rutier este prezentat în tabelul ce urmează:

  La 01.01.2018 La 01.01.2019 Ianuarie-decembrie 2018 în % față de ianuarie-decembrie 2017
Total, unități: 168 208 123,8
din care:      
Autocamioane 94 138 146,8
Autobuze și microbuze de folosință generală – total 74 70 94,6

Numărul de autovehicule (proprii și închiriate) a întreprinderilor de transport rutier la 01.01.2019 s-a majorat cu 40 unități față de 01.01.2018.

Numărul de pasageri transportați și parcursul pasagerilor realizat cu autobuze

și microbuze, în ianuarie-decembrie 2018

  ianuarie –decembrie 2018 În % față de ianuarie-decembrie 2017
Pasageri transportați – total, mii pasageri 1 474,0 121,9
Parcursul pasagerilor – total, mii. pasageri-km 37 665,5 98,6

Numărul pasagerilor transportați cu autobuze și microbuze de folosință generală în ianuarie-decembrie 2018 a constituit 1 474,0 mii. pasageri, comparativ cu ianuarie-decembrie 2017 majorându-se cu 21,9%.

Parcursul pasagerilor cu autobuze și microbuze de folosință generală a constituit 37 665,5 mii pasageri-km, cu 1,4 % mai mult față de perioada corespunzătoare a anului precedent.

Numărul pasagerilor transportați cu autobuze și microbuze de folosință generală a constituit 1,5%, din totalul pe țară; parcursul pasagerilor cu autobuze și microbuze a înregistrat 1,1% din totalul pe țară.

 

Piața muncii

În trimestrul IV 2018, cîștigul salarial mediu lunar nominal brut al unui angajat a fost de 4 998,6 lei, în creștere cu 19,4 % față de trimestrul IV 2017 și cu 22,5 % mai mic comparativ cu cîștigul salarial mediu pe țară (6 446,4 lei).

În sfera bugetară în trimestrul  IV 2018 salariul mediu lunar a constituit

4 450,8 lei sau cu 17,9% mai mult față de trimestrul IV 2017, iar în sectorul economic (real) acest indicator a constituit 5401,7 lei și s-a mărit cu 21,3 % față de cel înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

Câștigul salarial mediu lunar nominal brut în trimestrul IV 2018, pe activități economice

Activități economice Lei În % față de:
trimestrul IV 2017   trimestrul IV 2018
Total economie 4 998,6 119,4 106,0
Agricultură, silvicultură și pescuit 4 475,9 110,9 97,3
Industrie 6 397,7 114,9 102,4
Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii 6 000,8 114,8 111,2
Învățământ 4 376,0  118,8                                    109,0                                                           
Alte activități de servicii 4 511,3 123,4 108,4

 

                                                                  

Educația

     În raionul Edineţ  funcţionează 39 instituţii preuniversitare din care licee -8, (4 – în mun. Edineţ);  gimnazii – 30;  şcoli  primare -1,  în care activează 704 cadre didactice și fac studii 6856 elevi; 44 instituţii preşcolare cu un personal de 328 cadre didactice în care se educă 311 copii. 

De  asemenea, în raion activează 8 instituţii extraşcolare:

– 5 Case de creaţie;

– 2 Şcoli de sport;

 – 1 Staţie a tinerilor tehnicieni.

 

Cultura

Faima raionului Edineţ  sînt cele  115  colective  artistice, din care  24 colective artistice,  care deţin titlul de colectiv  “Model”,  reprezentate prin formaţii folclorice, tarafuri, colective de dans, o formaţiune corală şi 2 fanfare din satele  Şofrîncani şi Stolniceni.

Pe arena internaţională raionul Edineţ este reprezentat de  colective artistice:

 • Orchestra de muzică populară “Ciocîrlia” (Casa de Cultură Edineţ), care activează de 75 ani sub bagheta magică a lui Ion Popov;
 • Orchestra de muzică populară “Lăstăreii” (Casa de Cultură Edineţ);
 • Taraful dinastiei Popov;
 • Formația folclorică”Ciobănaș de la miori”;
 • Formația folclorică ”La castel”;
 • Formația folclorică ”Semănătorii”;
 • Corul ”Lăcrimioara”;
 • Colectivul de dans ”Vodograi”;
 • Formația de amatori ”La izvoare”;
 • Formația folclorică ”Alboteanca”;
 • Teatrul popular ”Malanca”.

Principalele atracţii turistice ale raionului Edineţ sunt: Defileul Feteşti; Grotele Brânzeni; La Castel, s. Gordineşti; Toltrele Prutului, s. Trinca; Mănăstirea cu Hramul „Naşterea Domnului”, s. Zăbriceni; Parcul şi reşedinţa boierului român basarabean Vasile Stroiescu; Centrul cultural-istoric, s. Cuconeşti; Muzeul ţinutului natal Vasile Alecsandri cu aleea clasicilor, mun. Edineţ; Complexul memoreal “Mama îndurerată”; Biserica Sf. Vasile, mun. Edineţ; Biserica în cinstea sf. Mare Mucenic Dimitrie, or. Cupcini.

 

Stare ecologică

Râuri, râuleţe şi pârae:  Teritoriul raionului este parcurs de râul Prut pe o distanţă de circa 30 kilometri şi afluenţii lui de stînga Ciugur, Racoveţ, Draghişte, Lopatinca, Bogda,care au o lungime de pînă la o sută de chilometri de la izvor.

Bazine acvatice:  Reţeaua hidrografică a raionului se completează şi cu 201 bazine acvatice cu o suprafaţă totală de 805,4 ha.Toate bazinele acvatice sunt artificiale, cele mai mari fiind (bazinul de acumulare ) „Heredeuca” cu suprafaţa de117 ha din s.Badragii Vechi, (bazinul de acumulare ) „Cupcini” cu suprafaţa de 73 ha primăria Brătuşeni, (bazinul de acumulare ) „Bercu” cu suprafaţa de 24 ha primăria or.Edineţ. După modul de folosinţă 120  bazine sunt pentru piscicultură şi irigare,iar 81 folosinţă generală. Numai la unul din bazinele acvatice există regulile de expluatare. La 38 din bazine starea barajului se află într-o stare bună,la 148 satisfăcătoare şi la 15 nesatisfăcătoare.

Fântâni de mină şi izvoare:  O importanţă deosebită în  aprovizionarea cu apă a populaţiei raionului,  îndeosebi în localităţile rurale îi revine  pânzei freatice. Astfel,  pe teritoriul raionului în cele 49 localităţi există o reţea de fântâni de mină şi izvoare în număr de 15898 fântâni şi 99 izvoare. Toate fântânile sunt amenajate. Din 99  izvoare 87 sunt amenajate. Cu părere de rău conform datelor CSP Edineţ calitatea apei nu corespunde normelor “Apă Potabilă” în 95% din fântâni.

Fântâni arteziene: La moment în raion există 139 sonde arteziene şapte,   dintre care au menirea industrială şi 132 pentru aprovizionare cu apă potabilă.Din 139 sonde în anul 2018 s-au expluatat 64, iar 75 nu se expluatează  pe diferite motive , 74 sunt conservate, una tamponată şi una în rezervă

 

Protecţia  socială

La data de 01.01.2019 numărul preliminar al populaţiei, conform paşaportului social al raionului sunt 78,2 mii locuitori, dintre care:

 • Pensionari – 17190 persoane;
 • Persoane cu dizabilităţi – 4613 persoane (severe – 454, accentuat – 3583, mediu – 576);
 • Persoane cu dizabilităţi şi participanţi de de-al doilea război mondial – 5 persoane;
 • Văduvele invalizilor de război – 40 persoane;
 • Persoane asimilate participanţilor de război – 5 persoane;
 • Persoane cu dizabilităţi din armată – 13 persoane;
 • Persoane cu dizabilităţi şi participanţi din Afganistan – 90 persoane;
 • Persoane cu dizabilităţi şi participanţi din Transnistria – 80 persoane;
 • Persoane cu dizabilităţi de la Cernobîl – 28 persoane.

       În prezent în cadrul Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei activează 312 persoane, care prin activitatea sa zilnică prestează următoarele servicii sociale:

      În scopul consilierii şi dezvoltării serviciilor sociale în cardul serviciului social „Asistent Social Comunitar” în raionul Edineţ activează 38 asistenți sociali comunitari și 1 şef al serviciului.

      Îngrijire la domiciliu este unul din serviciile sociale acordate persoanelor solitare, din rîndul pensionarilor în etate şi persoanelor cu dizabilităţi, de care beneficiază   1 010 cetățeni, care sunt îngrijiţi de către 116 lucrători sociali, care sunt monitorizați de 4 șefi de serviciu.

            Un alt serviciu este acordarea ajutorului social. Pe  parcursul anului 2018 au beneficiat de ajutor social 16231 beneficiari în sumă de 12881235 lei.  De ajutor pentru perioada rece a anului au beneficiat 24917 beneficiari în sumă de 8292930 lei. Sunt  5538 persoane încadrate în grad de dizabilitate sever și accentuat au beneficiat de compensații pentru călătorie în transportul urban, suburban și interurban în sumă totală de 178179,97 lei.

      Serviciul social ”Asistenţă Personală” de care (pînă în prezent) beneficiază  114 persoane cu dizabilități severe.

      În comun cu CCF Moldova (Copil Comunitate Familie) a fost creat serviciul social Asistență Parentală Profesionistă (APP). Au fost deschise 10 APP unde la moment sunt plasaţi 23 copii rămaşi fără ocrotirea părintească.

    Serviciul „ Echipă Mobilă”, un serviciu social specializat, care oferă asistență socială, suport psihologic, logopedic, medical – kinetoterapeutic de reabilitare şi recuperare la domiciliul copiilor cu dizabilități severe țintuite la pat. Serviciul “Echipă Mobilă a acordat asistenţa şi suportul necesar unui număr de 22 beneficiari, au primit asistenţă activă.

       În localitățile Corpaci și Viișoara au fost create Centre Comunitare pentru copii.

       Din luna iunie 2012 în satul Terebna activează centrul multifuncțional pentru persoanele social-vulnerabile şi în etate.

      În mun. Edineț  activează Centrul de reintegrare  socială a tineretului “Alternativa“,  creat  de către ONG “Demos”, care oferă servicii sociale de orientare  profesională, plasament temporar, rentă alimentară, angajare și medierea muncii  persoanelor tinere defavorizate, orfane, fără spațiu locativ, cu vărsta cuprinsă între 18-26 ani.

     La data de 01.01.2019 de serviciul de protezare şi ortopedie au beneficiat 949 persoane cu diferite necesităţi din raionul Edineţ şi anume de: asigurare cu mijloace nemecanizate-caruciaore, asigurarea cu încălţăminte ortopedică, specială; asigurarea cu mijloace pentru tratament medical (brâuri,bandaje pentru hernie, corsete); asigurarea cu mijloace pentru mobilitate personal (bastoane, cârje, subcoate, cadru de mers, scaune de baie,  scaune de WC); asigurarea cu sisteme protectice ale membrelor inferioare şi superioare. 

      De serviciile Centrului de reabilitare – Clinica prietenoasă  “Salve” din mun.Edineţ, care oferă consultații  de sănătate victimelor traficului de ființe umane, tinerilor defavorizați, anual beneficiază în jur de o mie persoane cu vârsta de la 14-30 ani.

      În anul 2018 au fost create 2 servicii noi, Suportul monetarde care au beneficiat 77 de persoane în sumă de 35800 lei, Serviciul social de Sprijin pentru Familiile cu copii au beneficiat 382  de familii.

      De bilete de tratament sanatorial la centrele de reabilitare şi recuperare Victoria (or.Sergheevca) şi Speranţa (or.Vadul-lui-Vodă) anual beneficază în jur de 49  persoane din rândul pensionarilor de vârstă și persoanelor cu dizabilități din raionul Edineț.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consiliul Raional Edinet © 2013 Creat de Inform-Teh srl.