Pașaportul raionului

Scurt istoric

 

Oraşul Edineţ apare pentru prima dată, cu numele de Viadinţi, în gramota domnului Moldovei Alexandru cel Bun din 15 iunie 1431, conform cărei el a repartizat vornicului Cupcini pământuri pentru aşezarea satelor.

         Denumirea „Veadinţî” înseamnă viitorul Edineţ. Şi gramotele lui Ilie Voievod din 18 octombrie anul 1434 mărturisesc că pentru serviciu el îi dăruieşte boierului Babici satul Vodinţii. În anul 1609 voievodul Constantin Moghila dăruieşte pămînturile de pe malul rîului Racoveţ, împreună cu satul Iadineţ boierului Cozma Plopu. În arhivele documentare se întîlnesc denumirile Veadinţî, Vedinţî, Vodinţii, Iadinţî. În documentele din1664 se întîlneşte denumirea Edineţ. Din 1852 Edineţul este pomenit drept un tîrguşor. În 1859 aici se deschide o şcoală, îar în 1861 – o şcoală parohială bisericească, iar peste un an un punct de găzduire peste noapte.

În iunie1999 şi pînă în mai 2003 conform Legii nr.292-XIV din 19 februarie 1999 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova a fost format judeţul Edineţ. În componenţa căruia erau incluse raioanele Edineţ, Briceni, Ocniţa şi o parte a raionului Donduşeni şi cîteva localităţi din raionul Rîşcani.  

Aşezarea geografică:

Raionul Edineţ este situat în partea de nord-vest a Republicii Moldova. În partea       de nord-vest  raionul are hotare administrative cu raionul Briceni, la nord cu raionul Ocniţa, la est cu raionul Donduşeni, la sud cu raionul Râşcani, la vest pe rîul Prut cu Republica România.

Terenuri agricole, inclusiv: arabil, vii, livezi:

Din suprafaţa totală a raionului 52631,76 hectare constituie terenurile cu destinaţie agricolă, din care 48517,32 hectare teren arabil, 4068,74 hectare– livezi, 9,14 hectare – vii, 25,76 hectare – păşune, 2,82 hectare – fişe forestiere de protecţie, 11,53 hectare – drumuri, 188,32 hectare – construcţii şi curţi şi 2,8 hectare – alte terenuri.

Fondul silvic, al apelor şi Fondul de rezervă

Fondul silvic în raionul Edineţ constituie 8065,24 ha, din care: 6208,84 ha proprietatea statului şi 1856,04 proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I.  Fondul apelor constituie 2803,9 ha, inclusiv: 1925,6 ha proprietatea statului şi 878,3 ha proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I.

 

Populaţia

 Potrivit datelor statistice, numărul populaţiei raionului Edineţ la 01.01.2018  constitue 78673 mii cetăţeni, din care 25677 mii cetăţeni (32,6%) reprezintă populaţia urbană şi 52996 mii cetăţeni (67,4%) – populaţia rurală.

Astfel, putem spune că populaţia raionului este una preponderent rurală.

Resursele forţei de muncă

 Conform datelor Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă, la 1 ianuarie 2018 în căutarea  unui loc de muncă se aflau 806 şomeri înregistraţi, fiecare al doilea fiind disponibilizat de la unităţile economice. Din numărul total de şomeri, 54,1 la sută o constituie femeile. Circa 20,0% din şomerii înregistraţi de la începutul anului beneficiază de ajutor de şomaj, mărimea medie a căruia a fost în luna decembrie 2017 de 1860 lei. La un loc liber de muncă, anunţat de către întreprinderi, reveneau în medie 3,0 % şomeri.

Structura administrativ-teritorială:

 Raionul Edineţ include 49 localităţi, organizate în 32 primării ale oraşelor şi satelor (comunelor). În raion sunt 2 oraşe: Edineţ şi Cupcini, 11 comune – Bleşteni, Brătuşeni, Burlăneşti, Cepeleuţi, Constantinovca, Cuconeştii Noi, Hincăuţi, Parcova, Rotunda, Ruseni, Zăbriceni şi 19 sate.

Structura politică şi activitatea Consiliului raional

 La alegerile locale generale din iunie 2015 au fost aleşi 391 consilieri (33 consilieri ai consiliului raional, 44 consilieri în consiliile orăşeneşti, 119  consilieri în consiliile săteşti, 191 consilieri în consiliile comunale). Listele consilierilor se întocmesc în baza listelor preelectorale ale partidelor, blocurilor şi candidaţilor independenţi, care au acumulat numărul necesar de voturi. 

Primarul este autoritatea reprezentativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale şi executivă a consiliului local, aleasă  prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. La alegerile din anul 2015 au fost aleşi 32 primari ai oraşelor şi satelor (comunelor) din raion, precum urmează: 

   din partea Partidului Comunist din Republica Moldova au fost aleşi – 2 primari;    

–   din partea Partidului Democrat din Moldova au fost aleşi – 9 primari; 

–   din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova au fost aleşi – 12 primari; 

–   din partea Partidului Liberal – 2 primari;

–   independenţi – 3 primari;

–   Partidul socialist din Republica Moldova – 1primar;

–   Partidul politic „Partidul nostru” – 2 primari;

–   Partidul politic „ Casa noastră Moldova ”- 1 primar:

 Consiliul raional conlucrează cu activitatea consiliile locale în vederea realizării serviciilor publice de interes raional. Consiliul raional se formează  în baza listelor electorale prezentate de către formaţiunile politice şi din consilierii independenţi.

La alegerile din anul 2015 au fost aleşi 33 consilieri, precum urmează:

–   din partea Partidului Comunist din Republica Moldova – 4 consilieri, 

–   din partea Partidului Democrat din Moldova – 9 consilieri, 

–   din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova – 7 consilieri,

–   din partea Partidului Liberal – 1 consilier,

–   Partidul socialist din Republica Moldova – 6 consilieri,

–   Partidul politic „ Partidul nostru” – 6 consilieri. 

 

Situaţia social-economică şi financiară

Numărul agenţilor economici din raion la 1ianuarie 2018 au constituit 11463 .

Industria r. Edineţ se caracterizează prin industria prelucrătoare şi industria extractivă:

 • Industria alimentară – 10 producători (SRL ASTRA, SC Maximos-Pan SRL; ICS Natur Bravo SA, SRL Rodos-Prim; SRL T.B. Fruit; ICS Moldova Zahăr SRL; Pîine pe vatră SRL; II Prisacaru Vitalie; II Cristea A.; II Bujureanu Nadejda;
 • Producerea mobilei: – 3 întreprinderi (SRL Mobil Top; ÎI Acherman; II Zibic);
 • Producători de ouă şi carne – 3 producători (ÎM PB-Nord SRL; SC VVS Solar Nord SRL; ÎM Millstream-Dairy SRL);
 • Fabricarea textilelor – 1 întreprindere ICS FLOREANA FASHION SRL;
 • Industria extractivă – 2 agenţi economici SRL MACONRUT, SA Mina din Cupcini.

Total 19 întreprinderi.

Exportatori: 4 întreprinderi – ÎCS Moldova Zahăr SRL; ÎCS TB-FRUIT SRL; ÎCS Natur Bravo SA,  GŢ Scutari Victor.

Investitori: ÎM Millstream-Dairy SRL; ÎCS Moldova-Zahăr SRL; SRL T.B. Fruit; ÎCS Todini-Production SRL; ÎCS Natur Bravo SA; ÎM PB-Nord SRL; ÎM Compania internaţională de asigurări Transelit SRL; ÎM OptiAgro SRL.

În ianuarie-decembrie 2017 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valore de 1038686,0 mii lei în(preţul curente). Nivelul producţiei fabricate şi livrateale întreprinderilor industriale, cuprinse în cercetarea statistică lunară după tipuri de activităţi se prezentă în tabelul ce urmează:

  Numărul de întreprinderi Valorea produselor

Fabricate (mii lei)

Industrie-total        12                          1038686,0
Include: industria extractivă        2           31511,5
Industria prelucrătore        10                1007174,5

 

Agricultura

 

Suprafeţe însămînţate Unitate de

 măsură

2017 2016 în %

faţă de

a.2016

Suprafaţa însămânţată- total

din care:

Hectare 34829 34898,8 99,8
Cereale şi leguminoase, boabe Hectare 15219 14718,5 103,4
Grâu de toamnă şi primăvară   7033 8046,9 87,4
Orz de toamnă şi primăvară   1635 1713,8 95,4
porumb   5735 4811,2 119,2
Leguminoase boabe   315 80,7 De 3,9 ori
Culturi tehnice din care: Hectare 18360 18773,0 97,8
Sfeclă de zahăr   1750 1488,1 117,6
Floarea soarelui   11145 10894,4 102,3
soia   4845 6251,6 77,5
Rapiţa de toamnă   583 126,7 De 4,6 ori
Cartofi, legume şi culturi

 bostănoase alimentare din care:

Hectare 889 911,8 97,5
cartofi   329 476,8 69,0
Legume de câmp   560 514,2 108,9
Culturi pentru nutreţ Hectare 361 570,3 63,3

 

Suprafaţa însămânţată a culturilor agricole sub roada anului curent în întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor 10 ha şi peste a constituit 34829 ha sau cu 9ha (0,2%) mai puţin faţă de perioada respectivă a anului 2016.

Producţia vegetală.  Conform datelor prezentate de întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti cu suprafaţa terenurilor agricole de 10 ha şi peste1 în anul 2017.

Recolta globală şi roada medie la 1 hectar pe principalele culturi agricole se prezintă astfel:

 

Recolta globală

obţinută

Unitate

de măsură

2017 2016 în %

faţă de

a.2016

Cereale şi leguminoase

 pentru boabe-total

 din care:

tone 65885 37886,7 173,9
Grâu de toamnă   29799 20494,5 145,4
Orz de toamnă şi primăvară   5428 4647,2 116,8
Porumb pentru boabe   29916 12465,0 De 2,4 ori
Floara-soarelui   26945 19596,3 137,5
Sfecla de zahăr   66520 33545,1 198,3
Rapiţa   3093 180,8 De 17,1 ori
Soia   6270 5110,0 122,7
Cartofi   5167 8802,3 58,7
Legume de câmp   5662 2936,7 192,8
Fructe sămânţoase   28254 7063,5 De 4,0 ori
Fructe sâmburoase   3026 864,5 De 3,5 ori

Investiţiile în active imobilizate şi construcţii

În perioda ianuarie-decembrie anului 2017 valoarea investiţiilor în active imobilizate a constituit 201245,2 mii lei. Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o descreştere cu 14,5%.

Investiţiile în imobilizări necorporale, în ianuarie – decembrie 2017, au înregistrat o creştere de 22,1 ori faţă de anul 2016. Investiţiile în imobilizările corporale au însumat 137574,5 mii lei, fiind în scădere cu 16,0% faţă de perioada similară a anului precedent.

Din total investiţii realizate în ianuarie-decembrie 2017, cea mai mare pondere revine investiţiilor în utilaje, maşini, instalaţii de transmisie care a constituit 50,7%. Pentru realizarea procesului investiţional în ianuarie-decembrie 2017 au fost utilizate preponderent mijloace proprii ale investitorului, care au constituit 102068,6 mii lei, reprezentînd 50,7% din valoarea totală a mijloacelor utilizate pentru realizarea investiţiilor.

În ianuarie-decembrie 2017, pentru asigurarea necesităţilor investiţionale din contul surselor bugetare, au fost utilizate 16892,0 mii lei, ceea ce constituie 8,4% din total investiţii.

În ianuarie-decembrie 2017, s-au eliberat 86 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, în scădere cu 4,5% faţă de anul 2016. Au fost date în explotare 3 case individuale de locuit cu suprafaţa totală de 659,0 m2, sau cu 59,8% mai puţin faţă de ianuarie-decembrie 2016.  

 

Transportul şi turismul

 În perioada ianuarie-decembrie  2017 au activat 10 organizaţii care prestează servicii de transport auto. Întreprinderile de transport rutier din raion au transportat 193,8 mii tone de mărfuri, cu 0,1% mai puţin faţă de perioada similară din anul 2016. Parcursul mărfurilor a totalizat 78784,8 mi tone-km, cu 26,4% mai mult decît în anul 2016. Volumul mărfurilor transportate de către întreprinderile de transport rutier au constituit 1,6% din totalul volumului de mărfuri transportate de către întreprinderile de transport rutier din ţară, parcursul mărfurilor fiind de 2,2%.

Numărul de autovehicule (proprii şi închiriate) a întreprinderilor de transport rutier la 01.01.2018 s-a micşorat cu 16 unităţi faţă de 01.01.2017.

Numărul pasagerilor transportaţi cu autobuze şi microbuze de folosinţă generală în ianuarie –decembrie 2017 a constituit 1613,5 mii pasageri, comparativ cu ianuarie-decembrie2016 micşorîndu-se cu 2,4%.

Parcursul pasagerilor cu autobuze şi microbuze de folosinţă generală a constituit 38204,0 mii pasageri-km, cu 2,1% mai mult faţă de parioada corespunzătoare a anului precedent. Numărul pasagerilor transportaţi cu autobuze şi microbuze de folosinţă generală a constituit 1,6%, din totalul pe ţară; parcursul pasagerilor cu autobuze şi microbuze a înregistrat 1,2% din totalul pe piaţă.

          Structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-decembrie 2017 au fost frecventate de 2964 turişti sau cu 20,5% mai  mult comparativ cu perioada similară din anul precedent. Ponderi mai însemnate în numărul total al turiştilor străini cazaţi în structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare le-au revenit turiştilor sisiţi din Ucraina 10,0%, România 5,4%, Polonia 3,9%, Germania 2,7%, Federaţia Rusă 2,1% şi Azerbaidjan 1,8%.

În ianuarie –decembrie 2017 în structurile de promire turistică colective cu funcţiuni de cazare au fost înregistrate 10818 înnoptări ale turiştilor, din care 9158 ale cetăţenilor moldoveni 84,7% şi 1660 înnoptări- ale nerezidenţilor 15,3%.

        Remunerarea muncii

 În luna decembrie  2017 cîştigul salarial  mediu lunar  nominal brut al unui lucrător a fost  4187,2 lei, în creştere cu 6,4% faţă de anul 2016 şi cu 31,5%  mai mic comparativ cu cîştigul salarial mediu pe ţară (6113,6 lei).

   În sfera  bugetară a anului 2017 salariul mediu lunar a constituit 3774,4 lei, cu 10,0% mai mult faţă de anul 2016, iar în sectorul economi ((real) acest indicatori a u constituit 44536,5 lei şi s-a mărit cu 2,8% faţă de cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut.   

Activităţi economice Lei
Total economie 4187,2
Agricultură, silvicultură şi pescuit 4037,3
Industrie 5567,8
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii 5227,8
Învăţămînt 3683,1
Alte activităţi de servicii 3653,5

 

                                                    Învăţământul, Cultura şi turismul

 În raionul Edineţ  funcţionează 41 instituţii preuniversitare cu un  efectiv de  6968 elevi, şi 43 instituţii preşcolare, în care se educă 3051 copii. Inclusiv:  licee -9, (4 – în or. Edineţ)  gimnazii – 31, de  asemenea, activează 6 instituţii extraşcolare: – 3 Case de creaţie – 2 Şcolile de sport , – 1 Staţia tinerilor tehnicieni, 47- biblioteci.

Anual se întreprind măsuri concrete întru buna organizare a odihnei de vară a copiilor. În raion funcţionează tabăra staţionară „Poieniţa veselă”, în care au posibilitate  să se odihnească cîte 300 de copii în fiecare schimb (anual pînă la 900 copii).

Faima raionului Edineţ  sînt cele  40  colective  artistice, din care  26 colective artistice,  care deţin titlul de colectiv  “Model”,  reprezentate prin formaţii folclorice, tarafuri, colective de dans, o formaţiune corală şi 2 fanfare din satele  Şofrîncani şi Stolniceni.

Pe arena internaţională raionul Edineţ este reprezentat de 3 colective artistice:

 • Orchestra de muzică populară “Ciocîrlia” (Casa de Cultură Edineţ), care activează de 75 ani sub bagheta magică a lui Ion Popov;
 • Orchestra de muzică populară “Lăstăreii” (Casa de Cultură Edineţ);
 • Taraful dinastiei Popov.

Mîndria raionului Edineţ sînt cele 3 instituţii de învăţămînt artistic: Şcoala de muzică Edineţ, Şcoala de arte  din Cupcini şi Şcoala de arte plastice din Edineţ, care pregătesc discipoli pentru instituţiile de cultură superioare.

Printre aceşti discipoli pot fi evidenţiaţi: ex-ministrul culturii, compozitorul Ghenadie Ciobanu, compozitorul Oleg Baraliuc etc.

 Locuitorii raionului Edineţ, cît şi oaspeţii au posibilitate să admire evoluarea colectivelor artistice în cadrul sărbătorilor tradiţionale:

 • Festivalul republican în teritoriu al rapsozilor „Lăutarii Moldovei”;
 • Festivalul regional al pîinii “Preacurată-i faţa pîinii”;
 • Tîrgul-expoziţie zonal al meşterilor populari;
 • Festivalul raional de colinde “Aprindeţi luminile”;
 • Festivalul- concurs raional al tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă;
 • Festivalul raional al cîntecului pascal “Hristos a înviat”;
 • Festivalul raional al cîntecului şi dansului folcloric „Cîntă de răsună lunca”;
 • Concursul raional “Sîntem urmaşii lui Ştefan”.

De o mare popularitate se bucură Muzeul ţinutului din oraşul Edineţ, care are drept scop valorificarea şi conservarea tradiţiilor şi obiceiurilor populare, avînd motoul: „Ieri, azi şi mîine”. În cadrul muzeului activează secţiile: istorie, artă populară, natură. În present muzeul dispune de 24 500 exponate.

În baza Proiectului Asociaţiei de Dezvoltare a Turismului din Moldova s-a constituit clusterul agroturistic “Drumul Recifelor”, cu sediul în clădirea muzeului, care are drept scop evidenţierea modului de valorificare a cadrului natural excepţional din raionul Edineţ şi modalitatea de cultivare a plantelor medicinale în zonă.

În raionul Edineţ funcţionează încă un muzeu înregistrat – Muzeul satului Tîrnova. În muzeu se păstrează obiecte vechi din localitate. Cel mai reprezentativ pentru muzeu este colţişorul, unde se oglindeşte modul de înfrumuseţare a locuinţelor.

Ceea ce educă cultura în masă sînt bibliotecile publice din raion în număr de 46, din care – 30 sînt implicate în Programul Novateca, acordînd servicii noi beneficiarilor.

 Starea  ecologică

Rîuri, rîuleţe şi pîrae:  Teritoriul raionului este parcurs de rîul Prut pe o distanţă de circa 30 kilometri şi afluenţii lui de stînga Ciugur, Racoveţ, Draghişte, Lopatinca, Bogda,care au o lungime de pînă la o sută de chilometri de la izvor.

Bazine acvatice:  Reţeaua hidrografică a raionului se completează şi cu 201 bazine acvatice cu o suprafaţă totală de 805,4 ha.Toate bazinele acvatice sunt artificiale, cele mai mari fiind (bazinul de acumulare ) „Heredeuca” cu suprafaţa de117 ha din s.Badragii Vechi, (bazinul de acumulare ) „Cupcini” cu suprafaţa de 73 ha primăria Brătuşeni, (bazinul de acumulare ) „Bercu” cu suprafaţa de 24 ha primăria or.Edineţ. După modul de folosinţă 120  bazine sunt pentru piscicultură şi irigare,iar 81 folosinţă generală. Numai la unul din bazinele acvatice există regulile de expluatare. La 38 din bazine starea barajului se află într-o stare bună,la 148 satisfăcătoare şi la 15 nesatisfăcătoare.

Fîntîni de mină şi izvoare:  O importanţă deosebită în  aprovizionarea cu apă a populaţiei raionului în deosebi în localităţile rurale îi revine  pînzei freatice. Astfel pe teritoriul raionului în cele 49 localităţi există o reţea de fântâni de mină şi izvoare în număr de 15898 fântâni şi 99 izvoare. Toate fântânile sunt amenajate. Din 99  izvoare 87 sunt amenajate. Cu părere de rău conform datelor CSP Edineţ calitatea apei nu corespunde normelor “Apă Potabilă” în 95% din fântâni.

Fântâni arteziene: La moment în raion există 139 sonde arteziene şapte  dintre care au menirea industrială şi 132 pentru aprovizionare cu apă potabilă.Din 139 sonde în anul 2017 s-au expluatat 64, iar 75 nu se expluatează  pe diferite motive , 74 sunt conservate ,una tamponată şi una în rezervă

 

Protecţia  socială

 La data de 01.01.2018 numărul preliminar al populaţiei, conform paşaportului social al raionului sunt 81876 de locuitori, dintre care:

 • Pensionari – 17190 persoane;
 • Persoane cu dizabilităţi – 6204 persoane (severe – 915, accentuat – 4433, mediu – 576, copii – 280 );
 • Persoane cu dizabilităţi şi participanţi de de-al doilea război mondial – 7 persoane;
 • Văduvele invalizilor de război – 49 persoane;
 • Persoane asimilate participanţilor de război – 5 persoane;
 • Persoane cu dizabilităţi din armată – 25 persoane;
 • Persoane cu dizabilităţi şi participanţi din Afganistan – 178 persoane;
 • Persoane cu dizabilităţi şi participanţi din Transnistria – 218 persoane;
 • Persoane cu dizabilităţi de la Cernobîl – 58 persoane.

       În prezent în cardul Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei activează 309 persoane, care prin activitatea sa zilnică prestează următoarele servicii sociale:

      În scopul consilierii şi dezvoltării serviciilor sociale în cardul serviciului social „Asistent Social Comunitar” în raionul Edineţ activează 37 asistenți sociali comunitari și 1 şef al serviciului.

      Îngrijire la domiciliu este unul din serviciile sociale acordate persoanelor solitare, din rîndul pensionarilor în etate şi persoanelor cu dizabilităţi, de care beneficiază   1 040 cetățeni, care sunt îngrijiţi de către 114 lucrători sociali.

      Un alt serviciu este acordarea ajutorului social. Pe parcursul anului 2017 au beneficiat de ajutor social 16.573 beneficiari în sumă de 12.212.761 lei.  De ajutor pentru perioada rece a anului au beneficiat 24.749 beneficiari în sumă de 8.131.410 lei.  De ajutor material din mijloacele Fondul local de suținere socială a populației au beneficiat 5 107  persoane în sumă toatală de 3 195.3 mii lei, 6269 persoane încadrate în grad de dizabilitate sever și accentuat au beneficiat de compensații pentru călătorie în transportul urban, suburban și interurban în sumă totală de 2 041756,27 mii lei.

      Începînd cu anul 2014 este implimentat serviciul social ”Asistenţă Personală” de care (la începutul a.2017) beneficiază  100 persoane cu dizabilități severe.

      În comun cu CCF Moldova (Copil Comunitate Familie) a fost creat serviciul social Asistență Parentală Profesionistă (APP). Au fost deschise 12 APP şi 1 CCTF (casă de copii de tip familiar), unde la moment sunt plasaţi 23 copii rămaşi fără ocrotirea părintească.

     Începînd cu anul 2011 cu succes a fost împlimentat serviciul „ Echipă Mobilă”, un serviciu social specializat, care oferă asistență socială, suport psihologic, logopedic, medical – kinetoterapeutic de reabilitare şi recuperare la domiciliul copiilor cu dizabilități severe țintuite la pat. Serviciul “Echipă Mobilă a acordat asistenţa şi suportul necesar unui număr de 65 beneficiari, dintre care 24 beneficiari au primit asistenţă activă, iar 36 beneficiari au fost în proces de monitorizare.

       În localitățile Corpaci și Viișoara au fost create Centre Comunitare pentru copii.

       Din luna iunie 2012 în satul Terebna activează centrul multifuncțional pentru persoanele social-vulnerabile şi în etate.

      Timp de  6 ani în or.Edineț  activează Centrul de reintegrare  socială a tineretului “Alternativa “ organizat de către ONG “Demos”, care oferă servicii sociale de orientare  profesională, plasament temporar, rentă alimentară, angajare și medierea muncii  persoanelor tinere defavorizate, orfane, fără spațiu locativ, cu vărsta cuprinsă între 18-26 ani.

     La data de 01.01.2018 de serviciul de protezare şi ortopedie au beneficiat 794 persoane cu diferite necesităţi din raionul Edineţ şi anume de: asigurare cu mijloace nemecanizate-caruciaore, asigurarea cu încălţăminte ortopedică, specială; asigurarea cu mijloace pentru tratament medical (brîuri,bandaje pentru hernie, corsete); asigurarea cu mijloace pentru mobilitate personal (bastoane, cîrje, subcoate, cadru de mers, scaune de baie,  scaune de WC); asigurarea cu sisteme protectice ale membrelor inferioare şi superioare. 

      De serviciile Centrului de reabilitare – Clinica prietenoasă  “Salve” din or.Edineţ, care oferă consultații  de sănătate victimilor traficului de ființe umane, tinerilor defavorizați, anual beneficiază în jur de o mie persoane cu vîrsta de la 14-30 ani.

      Un serviciu social nou, acordat de către Asistența raională de educație a adulților “Prutul de Sus,” este cu succes împlimentat de către “Centrul pentru încluziune pentru adoliscenții cu dizabilităţi din or.Edineț”.

      De bilete de tratament sanatorial la centrele de reabilitare şi recuperare Victoria (or.Sergheevca) şi Speranţa (or.Vadul-lui-Vodă) anual beneficază în jur de 260   persoane din rîndul pensionarilor de vîrstă și persoanelor cu dizabilități din raionul Edineț.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consiliul Raional Edinet © 2013 Creat de Inform-Teh srl.