Pașaportul raionului

1 str

 

Scurt istoric

Oraşul Edineţ apare pentru prima dată, cu numele de Viadinţi, în gramota domnului Moldovei Alexandru cel Bun din 15 iunie 1431, conform cărei el a repartizat vornicului Cupcici pământuri pentru aşezarea satelor.

     Denumirea „Veadinţî” înseamnă viitorul Edineţ. Şi gramotele lui Ilie Voevod din 18 octombrie anul 1434 mărturisesc că pentru serviciu el îi dăruieşte boerului Babici satul Vodinţii. În anul 1609 voevodul Constantin Moghila dăruieşte pămînturile de pe malul rîului Racoveţ, împreună cu satul Iadineţ boerului Cozma Plopu. În arhivele documentare se întîlnesc denumirile Veadinţî, Vedinţî, Vodinţii, Iadinţî. În documentele din1664 se întîlneşte denumirea Edineţ. Din 1852 Edineţul este pomenit drept un tîrguşor. În 1859 aici se deschide o şcoală, îar în 1861 – o şcoală parohială bisericească, iar peste un an un punct de găzduire peste noapte. La sfîrşitul secolului XIX în Edineţ era şi un medic.

1918 Basarabia a fost alipită la România

28 iunie 1940 a fost alipită la URSS.

24 august1944-1991 în componenţa URSS

1991   afost primit  declarţia despre independenţa Republicii Moldova 

În iunie1999 şi pînă în mai 2003 conform Legii nr.292-XIV din 19 februarie 1999 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova a fost format judeţul Edineţ. În componenţa căruia erau incluse raioanele Edineţ, Briceni, Ocniţa şi o parte a raionului Donduşeni şi cîteva localităţi din raionul Rîşcani.

                                             Aşezarea geografică:   

Raionul Edineţ este situat în partea de nord a Republicii Moldova. Teritoriul lui cu suprafaţa 932,91 km2, este străbătut de auto magistrala Odesa-Brest teretoriul internaţional.

În partea de nord raionul se mărgineşte cu raionul Ocniţa, la est – cu raionul Donduşeni, la sud – cu raionul Rîşcani, la vest –cu România şi nord-vest cu raionul Briceni.

Terenuri agricole, inclusiv: arabil, vii, livezi:

Din suprafaţa totală a raionului 56774,94 hectare constituie terenurile cu destinaţie agricolă, din care 52389,19 hectare teren arabil, 4239,0 hectare –  livezi, 13,13 hectare – vii, 11,86 – păşune, 0,57 ha – fişe forestiere de protecţie, 11,45 ha – drumuri, 120,73 ha – construcţii şi curţi şi 0,57 ha – alte terenuri.

 Fondul silvic, apelor şi Fondul de rezervă

Fondul silvic în raionul Edineţ constituie 8065,41 ha, din care: 6208,84 ha  proprietatea statului şi 1856,05 proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I.

Fondul apelor constituie 2758,67 ha, inclusiv: 1927,99 ha proprietatea statului şi  835,63 ha proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I. 

Populaţia

Potrivit datelor statistice, numarul populaţiei raionului Edineţ la 01.01.2016  constitue 80020 persoane, din care 25 789 persoane (32,2%) reprezinta populaţia urbana şi 54231 persoane (67,7%) - populaţia rurala. Astfel, putem spune că populaţia raionului este una preponderent rurală. 

Demografia raionului se caracterizează printr-o natalitate joasă, manifestînd o tendinţa de scădere. 

Densitatea medie a populaţiei pe 1km2 este de 85 persoane. 

Resursele forţei de muncă

Din totalul de 80020 locuitori,48,7 mii persoane reprezinta populaţia aptă de muncă din care angajate în cîmpul muncii 20,9 mii persoane sau 42,9%, repartizaţi în următoarele sectoare:agricultură -36,2%, industrie -7,6%, APL18,8%,comerţ 4,5%construcţii-2,6%, alte activităţi-30,3%.

În anul 2015 cîştigul salarial mediu al unui angajat din raion a fost de 3502,4 lei sau 97.7% în comparaţie cu perioda respectivă din anul trecut.

Structura administrativ-teritorială:

Raionul Edineţ include 49 localităţi, organizate în 32 primării ale oraşelor şi satelor (comunelor). În raion sunt 2 oraşe: Edineţ şi Cupcini, 11 comune – Bleşteni, Brătuşeni, Burlăneşti, Cepeleuţi, Constantinovca, Cuconeştii Noi, Hincăuţi, Parcova, Rotunda, Ruseni, Zăbriceni,19 sate.

Structura politică şi activitatea Consiliului raional

La alegerile locale generale din iunie 2015 au fost aleşi 391 consilieri (33 consilieri ai consiliului raional, 44 – consilieri în consiliile orăşeneşti, 119 – consilieri în consiliile săteşti, 191 – consilieri în consiliile comunale). Listele consilierilor se întocmesc în baza listelor preelectorale ale partidelor, blocurilor şi candidaţilor independenţi, care au acumulat numărul necesar de voturi. 

Primarul este autoritatea reprezentativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale şi executivă a consiliului local, aleasă  prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. La alegerile din anul 2015 au fost aleşi 32 primari ai oraşelor şi satelor (comunelor) din raion, precum urmează: 

-   din partea Partidului Comunist din Republica Moldova au fost aleşi – 2 primari,

-   din partea Partidului Democrat din Moldova au fost aleşi – 9 primari, 

-   din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova au fost aleşi – 12 primari, 

-   din partea Partidului Liberal – 2 primari,

-   independent a fost ales – 3 primar.

-   Partidul socialist din Republica Moldova – 1primar

-   Partidul politic „Partidul nostru” – 2 primari

-   Partidul politic „ Casa noastră Moldova ”- 1 primar

Consiliul raional este autoritatea reprezentativă  şi  deliberativă  a populaţiei   raionului, care coordonează activitatea consiliilor locale în vederea realizării serviciilor publice de interes raional. Consiliul raional se formează  în baza listelor electorale prezentate de către formaţiunile politice şi din consilierii independenţi.

La alegerile din anul 2015 au fost aleşi 33 consilieri, precum urmează:

-   din partea Partidului Comunist din Republica Moldova – 4 consilieri, 

-   din partea Partidului Democrat din Moldova – 9 consilieri, 

-   din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova – 7 consilieri,

-   din partea Partidului Liberal – 1 consilier,

-   Partidul socialist din Republica Moldova – 6 consilieri,

-   Partidul politic „ Partidul nostru” – 6 consilieri. 

Situaţia social-economică şi financiară

I n d u s t r i a

Numărul agenţilor economici din raion la 1ianuarie 2015 au constituit 19619 unităţi cu 162 unităţi mai mult faţă de anul 2014.

În perioada ianuarie-decembrie 2015 în raion au activat 12 întrepinderi industriale 

Industria extractivă-2 unităţi - SA”Mina din Cupcini”,SA “Maconrut”;

Industria prelucrătoare -10 unităţi, din care:

-         SRL “RUSAGRO-Prim”,

-         SA” InLac”,

-         ÎI “Astra”,

-         SRL” Panif-Profit”,

-         SC “MAXIMOS-PAN”,

-         Întreprinderea cu capital străin “Moldova Zahăr”SRL

-         SRL “Edineţ-Gaz”, 

-         ÎM “Apă-Canal”;

-         SC “LINAVAN”,

-         SRL“DEVOTAMENT”.

În ianuarie-decembrie 2015 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valore de 562602,7mii lei în(preţul curente). Nivelul producţiei în întreprinderile industriale, după tipuri activităţi se prezentă în tabelul ce urmează:

 

Numărul de   întreprinderi Valorea   produselorFabricate   (mii lei)
Industrie-total          12                          562602,7
Include: industria extractivă          2           35846,7
Industria prelucrătore          10           526756,0
din care, industria alementară          7 515047,4
Fabricarea altor produse alimentare          1             349176,6
Fabricarea pîinii şi a produse de patiserie   proaspete          3           45282,7

 

Valorea producţiei livrate total pe tipuri de activităţi economice în perioda ianuarie-decembrie 2015 a constituit 706383,3 mii lei din care, pe piaţa internă a fost livrate producţie în valore de 483436,6 mii lei sau 68,4% din totalul producţiei livrate, pe cea externă în sumă de 222946,7mii lei sau 31,6% din total. 

                                             Agricultura

Întreprindele agricole şi gospodăriile ţăraneşti (de fermieri)în toamna anului 2015 au semnat culturi de toamna pe suprafaţă de 8183,0 ha, inclusiv din totalul semănăturilor predomină suprafaţa înseminţată cu grîu de toamna 6786,0 ha. Teren arat de zăble a fost efectuat pe o suprafaţă de 22603,0 ha. 

Producţia principalerlor produse agricole în gospodăriile  agricole în anul 2015 se prezentă prin următoarele date:

       Producţia,chintale
Cereale şi leguminoase boabe (cu excepţia porumbului)-total,      394311,0 
 din care Grîu de toamnă si primăvara      246396,0
Porumb pentru boabe      103015,0
Floarea soarelui      152629,0
Sfeclă de zahar      450127,0
Soia      50270,0
Legume de cîmp      21706,0
Cartofi      49448,0
Fructe-total      119775,0

  Volumul investiţiilor in capitalul fix din toate sursele de finanţare 

În perioda ianuarie-decembrie anului 2015 din contul tuturor surselor de finanţare au fost realizate investiţii în valoare de 80992,6 mii lei. Din volumul total a investiţiilor în sectorul privat au fost însuşite 51057,3 mii lei. 

Sursele principale de finanţare ale activităţii învestiţionale sînt mijloacele proprii în volum de 45657,1 mii lei ce constitue 63% din volumul total, au fost utilizate bugetele unităţilor administrativ-teretoriale în volum de 7292,9 mii lei ce reprezintă 9,0% din volumul total, credite şi împrumuturi interne 17860,3 lei sau 22% din volumul total.

Au fost efectuate lucrări de construcţii-montaj în valoare de 24965,5 mii lei ce constituie 30,8% din totalul învestiţiilor capitale. 

Transportul. Telecomunicaţii.

În anul 2015 au activat sapte organizaţii care prestează servicii de transport auto. Au fost transportaţi de la începutul anului 1701,9 mii pasageri. Parcursul pasagerilor a atins volumul de 39783,0 mii pasageri-km. Din numărul total cei mai mulţi pasageri 1311,0 mii ce constitue 77% au călătorit pe rutele suburbane, pe rutele interurbane au călătorit 166,3 mii pasageri ce constituie 9,7% din numărul total de pasageri. Pe rutele urbane au călătorit 223,5 mii pasageri ce constituie 13,1% din numărul total de pasageri. Au fost obţinute venituri din transportul pasagerilor în sumă de 17278,7 mii lei, pe rutele suburbane 10481,4mii lei. Pe rutele interurbane au fost încasate venituri de 6241,8 mii lei ce constituie 36,1% venitul total. Au fost transportate mărfuri 174,5 mii tn, din care 165,7 mii tn, pe rutele interurbane. Pe rutele internaţionale 8,8 mii tn, dincare 5,1 mii tn. mărfuri la export şi 3,7mii tn. mărfuri tranzit. Au fost obţinute venituri din transportul mărfurilor în valoarede 18592,2 mii lei, pe rutele internaţionale 15334,6 mii lei. Parcursul mărfurilor a atins volumul de 44178,2 mii tn.km.

Conform situaţiei la 31.12.2015 în raionul Edineţ numărul posturilor telefonice principale în reţeaua telefonică publică fixa există în total 25364 unităţi, înclusiv în localităţile urbane 9133 unităţi si în localităţile rurale 16231 unităţi. Numărul posturilor telefonice principale în reţeaua telefonică publică fixa la domiciliu în total 23872 unităţi, înclusiv în localităţile urbane 8058 unităţi  în localităţile rurale 15814 unităţi. 

În perioda de gestiune de serviciile agenţiilor de turizm din raionul Edineţ au beneficiat 278 persoane plecaţi din Republica Moldova în străinătate şi a petrecut 1950 zile-turist. Majoritatea ceteţenilor  din raionul Edineţ au plecat în ţările de peste hotare în scopuri de odihnă, preponderent în Bulgaria 146 turişti, Egipt 2 turişti, Romania 13, Turcia 68 turişti. În total au fost realizate foi turistice în valoare de 1739,0 mii lei.         

   Activitatea agenţilor economici.

Rezultatul activităţii financiare a agenţilor economici în anul 2015 se prezintă astfel:

pe toate genurile de activitate numărul de întreprinderi raportare-59

venituri din vînzări(cifra de afaceri) fără TVA si accize-605279,7 mii lei;

consumuri şi cheltuieli total-524918,8 mii lei.

Din total consumuri şi cheltuieli a întreprindelor raportare, consumuri şi cheltuieli materiale(combustibil, piese de schimb, materii prime, energie electrică,apă etc)au cifrat 308968,8 mii lei, sau 58,9% consumuri şi cheltuieli aferente serviciilor prestate de terţi(de transport, de comunicaţii)au alcătuit 72291,7mii lei(13,8%),uzura(amortizarea) activelor pe termen lung 29549,2 mii lei(5,6%), remunerarea muncii-58071,4 mii lei(11,1%). Contrubuţii privînd asigurările sociale de stat şi medicale obligatorii au alcătuit 15727,6 mii lei(3,0%), alte consumuri şi cheltuieli operaţionale-40310,1 mii lei(7,7%).       

 Remunerarea muncii

In anul 2015 ciştigul salarial mediu nominal brut al unui angajat din raion a fost 3502,4 lei înregistrînd o micşorare faţă de perioda simulară a anului 2014 cu 2,3%. În sfera bugetară cîştigul salarial mediu în luna decembrie curent a constituit 3251,9 lei (+7,9% faţă de decembrie 2014) înclusiv: administraţia publică şi aparate, asigurări sociale obligatorii-4586,2 lei, învăţămînt-3061,6 lei, alte activităţi de servicii-2445,0 lei. În sectorul economic (real) cîştigul salarial a înregistrat 3684,8 lei, industria-4936,2 lei, silvicultura şi pescuitul 3362,2 lei, alte activităţi de servicii- 3236,8 lei.   

Învăţământul, Cultura şi turismul

În raionul Edineţ  funcţionează 41 instituţii preuniversitare cu un  efectiv de  7045 elevi, şi 44 instituţii preşcolare, în care se educă 3092 copii. Inclusiv:  licee -9, (4 – în or. Edineţ)  gimnazii – 32, de  asemenea, activează 6 instituţii extraşcolare: 3 Case de creaţie în or.Edineţ şi Cupcini, Hincauti. Şcolile de sport Edineţ şi Trinca şi Staţia tinerilor tehnicieni -1, 47- biblioteci.

Anual se întreprind măsuri concrete întru buna organizare a odihnei de vară a copiilor. În raion funcţionează tabăra staţionară „Poieniţa veselă”, în care au posibilitate  să se odihnească cîte 300 de copii în fiecare schimb (anual pînă la 900 copii). 

În instituţiile de cultură din raion activează 140 colective artistice, din care 26 colective artistice care deţin titlu de colectiv „Model” majoritatea sînt colective folclorice, tarafuri, colective de dans, o formaţiune corală şi o singură fanfară în satul Sofrîncani.

Ne mîndrim cu colectivele artistice, care sînt bine cunoscute în republică şi chiar pe arena internaţională: 

       ansamblu de muzică populară „Ciocîrlia” (Casa de cultură Edineţ), 

       colectivul de muzică populară „Lăstăreii” (tot Casa de cultură Edineţ),

În raion sunt 3 şcoli ale învăţămîntului artistic: şcoala de muzică Edineţ, şcoala de muzică Cupcini şi şcoala de arte plastice Edineţ. Mulţi absolvenţi îşi continuă studiile la colegii şi instituţii superioare în domeniul muzicii.

Unii elevi de la şcoala de arte plastice din Edineţ, participînd la expoziţii internaţionale sînt destinşi  cu medalii şi premii. Condiţiile de activitate a şcolilor sînt satisfăcătoare.

De o mare popularitate se bucură Muzeul ţinutului natal din Edineţ cu secţiile istorie, artă populară, natură. În prezent muzeul dispune de 24 mii 500 exponate. Vizitatori permanenţi sînt copii de la grădiniţe, elevii instituţiilor preuniversitare din raion, vizitatori din republică şi alte ţări.         

                                           Fondul ecologic

Raionul Edineţ dispune de următoarele resurse acvatice: fluviul Prut (lungime aproximativ 46 km); 8 rîuri şi rîuleţe şi 196 bazine acvatice artificiale. Cu ajutorul Institutului de proiectări „Moldghiprozem” au fost determinate fîşiile de protecţie a tuturor bazinelor acvatice, în prezent se înfăptuieşte delimitarea acestora în natură.

De către Centrul de Sănătate Publică şi organele de protecţie a mediului permanent se prelevează probe pentru determinarea calităţii apei la toate bazinele acvatice. 

Atenţie sporită se acordă la organizarea măsurilor în perioada lunarului de înverzire şi salubrizare a teritoriului, accentul principal fiind pus la lichidarea gunoiştilor neautorizate, amenajarea teritoriului instituţiilor de menire social-culturală din localităţile raionului, sădirea copacilor şi arbuştilor în locurile publice. La fel, se curăţă şi se clorează fîntînile obşteşti, cele particulare – după necesitate. 

Majoritatea cazangeriilor instituţiilor bugetare din localităţile gazificate sînt reutilate la gaze naturale. Întru evitarea poluării atmosferei de transportul auto, anual se înfăptuieşte tichetarea unităţilor de transport ale agenţilor economici din raion. Paralel cu revizia tehnică se controlează şi unele unităţi de transport particular. 

Un lucru esenţial se înfăptuieşte întru extinderea plantaţiilor forestiere pe terenurile degradate şi puţin productive. Din cele 618 ha de alunecări au fost sădite 269 ha.

În baza propunerilor Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei, în perioada anului de studii în toate instituţiile de învăţămînt din raion se petrec orele ecologice după un plan aparte. 

Protecţia socială.

             La data de 01.01.2016 numărul total beneficiarilor de pensii îndemnizaţii şi alocaţii constitue 23 437 persone.

Numărul benificiarilor de alocaţii sociale de stat este 2808 persone. 

Numărul persoanelor cu dizabilităţi beneficiari de pensii şi alocaţii sociale este de 6077 persone.

Beneficiază de îndemnizaţii adresate familiilor cu copii 2080 persone.

În present în cadrul Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei activiază 268 persone, care prin activitatea sa zilnică prestează următoarile servicii sociale:

           Îngrijirea la domiciliu este unul din serviciile sociale acordate persoanelor solicitare din rîndul păturilor social vulnerabile de care benificiază 1048 cetăţeni.

Un alt serviciu este acordarea ajutorul social, de care au beneficiat 13416 familii şi ajutor pentru perioda rece anului (APRA) 11533 benificiari.

           Au benificiat de acordarea ajutorul material din Fondul local de susţinere socială a populaţiei 6522 persone în suma totală de 4 129,8 mii lei.

           De compensaţii pentru călătorie în transportul urban, suburban şi interurban la care au dreptul persoanele încadrate în grad de dizabilitate sever şi accentuat în număr totale 5570 persone în suma de 1718,0 lei, persoanele cu probleme ale aparatului locomotor au beneficiat de compensaţie unică anuală în sumă de 295,3 lei pentru 392 persoane.

          În scopul conselierii şi dezvoltării serviciilor sociale în cadrul serviciului social “Asistent Social Comunitar”, în raion activiază 37 asistenţi sociali comunitari.

          Începănd cu anul 2014 este implimentat serviciul social “Asistent personal” de care beneficiază 80 persoane cu dizabilităţi severe.

În comun cu CCF Moldova (copil, comunitate, familie) a fost creat serviciul social Asistenţă Socială Comunitară (APP).

        Începănd cu anul 2011 cu succes a fost împlimentat “ Echipa Mobilă”, un serviciu social specializat, care oferă asistentă social de reabilitare copiilor cu dizabilităţi severe ţintuiţi la pat.

        În localităţile Corpaci şi Viişoara au fost create Centre Comunitare pentru copii.

        Din luna iunie 2012 în satul Terebna activiază Centrul multifunctional pentru persoanele solitare în etate.

        În decurs de 5 ani în or. Edineţ activiză Centrul de reintegrare social tineretului “Alternativa „ organizat de către ONG „ Demos”, care oferă servicii sociale de orientare profisională, plasament temporar, rentă alimentară, angajare şi medierea muncii personelor tinere defavorizate ,orfane, fără spaţiu locative, cu vărsta cuprinsă între 18-26 ani.

       De serviciile Centrul de reabilitare Clinica prietenoasă „Salve” care oferă consultaţii de sănătate, anual  beneficiază în jur de o mie persoane cu vîrsta de la 14-30 ani, victime traficului de fiinţe umane, tineri defavorizaţi.

       Un nou serviciu social acordat de către Asociaţia raională de educaţie a adulţilor “ Prutul de Sus “ este cu succes împlimentat de cetre “ Centrul pentru încluziunea din Edineţ” pentru adoliscenţii cu dizabilităţi din or. Edineţ.

        De bilete de tratament sanatorial anual beneficiază în jur de 300 persoane din rîndul pensionarilor de vîrstă şi persoanelor cu dizabilităţi din raionul Edineţ.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Consiliul Raional Edinet © 2013 Creat de Inform-Teh srl.