Decizii. Anul 2017

nr.1/1 Cu privire la efectuarea controlului medical al recruților și încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus și civil în aprilie-iulie 2017

nr.1/2 Cu privire la privatizarea unor locuințe

nr.1/3 Cu privire la modificarea deciziei nr.42/9 din 29.10.2014

nr.1/4 Cu privire la delegarea dlui Garas Iurii în componența Comisiei de evaluare și validare a conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice din raion

nr.1/5 Cu privire la acordul Consiliului raional Edineţ la implementarea Proiectului “Creşterea indicilor

de eficienţă energetică a IMSP “Centrul de Sănătate Edineţ”

nr.1/6 Cu privire la instituirea comisiei de primire-predare a drumurilor publice

nr.1/7  Cu privire la modificarea componenţei comisiei raionale pentru securitatea circulaţiei rutiere

nr.1/8 Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2016

nr.1/9 Cu privire la transmiterea unei unități de transport

nr.1/10 Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu a dlui Vladimir HRISTESCU

nr.1/11 Cu privire la numirea în funcția temporar vacantă a dlui Vladimir Hristescu

nr.2/1 Cu privire la organizarea odihnei de vară şi întremarea sănătăţii copiilor din raionul

Edineţ pentru perioada estivală 2017

nr.2/2 Cu privire la aprobarea statutului de scoală primară gimnaziului ”Valentin Roșca” s. Alexăndreni

nr.2/3 Cu privire la corelarea bugetului raional Edineț cu prevederile Legii bugetului de Stat pe anul 2017

nr.2/4 Cu privire la unele completări în Regulamentul de constituire și utilizare a mijloacelor fondului

de rezervă al Consiliului raional Edineț

nr.2/5 Cu privire la stabilirea treptelor de salarizare șefilor de direcții și secții ale Consiliului raional  

nr.2/6 Cu privire la abrogarea unor decizii ale Consiliului raional Edineț

nr.2/7 Cu privire la modificarea Deciziei  nr.1/6 din 07.03.2017

nr.2/8 Cu privire la numirea persoanei responsabile de efectuarea lucrărilor cadastrale

nr.2/9 Cu privire la transmiterea unui mijloc de transport

nr.2/10 Cu privire la Programul de reparaţie a drumurilor si strazilor, anul 2017

nr.3/1 Cu privire  la repartizarea resurselor financiare din componenta  raională

nr.3/2  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

nr.3/3  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil și unele redistribuiri a bugetului raional pentru anul 2017

nr.3/4 Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2017

nr.3/5 Cu privire la transmiterea unui mijloc de transport

nr.3/6 Cu privire la privatizarea unor locuințe

nr.3/7 Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional Edineț

nr.3/8 Cu privire la comisia privind restituirea bunurilor, recuperarea valorii acestora sau achitarea compensațiilor, persoanelor supuse represiunilor politice

nr.3/9 Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare dintre Asociaţia Obştească „Demos” şi Consiliul raional Edineț

nr.3/10 Cu privire la numărul-limită al autoturismelor de serviciu şi parcursul-limită anual pentru un autoturism din cadrul Consiliului raional Edineţ

nr.3/11 Cu privire la Componenţa comisiei privind delimitarea terenurilor proprietate publică a raionului

nr.3/12 Cu privire la Componenţa comisiei privind delimitarea terenurilor Taberei de odihnă ”Poienița veselă” proprietate publică a raionului

nr.3/13 Cu privire la Regulamentul de funcționare al Azilului pentru persoane în vîrstă și persoane cu dizabilități

nr.3/14 Cu privire la Statutul Întreprinderii Municipale de proiectare și sistematizare ”PROCONSIS”

nr.3/16 Cu privire la Comisia de cercetare prealabilă pentru lucrările de interes local/comun

nr.3/17 Cu privire la aprobarea statutului de gimnaziu de circumscripție Liceului Teoretic ”Mihai Sadoveanu” or. Cupcini

nr.3/18 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr.2/1 din 25.04.2017

nr.3/19 Cu privire la primirea în proprietatea publică a raionului a unor unități de transport

nr.3/20 Cu privire la transmiterea în gestiunea  Direcției Educație a Consiliului raional  Edineț a unor unități de transport

nr.3/21 Cu privire  la stabilirea salariului de funcție al personalului de conducere al IMSP ”Spitalul raional Edineț”  pentru anul 2017 

nr.3/22 Cu privire la  participarea Consiliului raional Edineț la fondarea SRL ”Nordapicol”

nr.3/23 Cu privire la preluarea în gestiune a drumurilor publice locale de interes raional, amplasate teritorial în raionul Edineţ

nr.3/24 Cu privire la Programul de reparaţie a drumurilor, anul 2017 finanţat din  Fondul rutier

nr.3/25 Cu privire la crearea grupului de lucru pentru achiziții de bunuri, lucrări și servicii

nr.3/26 Cu privire la demersul Centrului de Sănătate Publică Edineț

nr.3/27 Cu privire la demersul IMSP Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

nr. 4/1 Cu privire la executarea bugetului raional pentru  I semestru 2017

nr. 4/2 Cu privire la delegarea unor împuterniciri dnei Natalia Timotin, specialist principal

Serviciul juridic 

nr. 4/3 Cu privire la completarea/modificarea deciziei Consiliului raional nr.36/26 din 15.04.2014

nr. 4/4 Cu privire la demersul Direcției Educație a Consiliului raional Edineț

nr. 4/5  Cu privire la lucrările de reparații la întrarea în clădirea Consiliului raional

nr. 5/1 Cu privire la decernarea diplomei de gratitudine dlui Garas Iurii, președinte al raionului

nr. 5/2 Cu privire la statutul instituţiilor de învăţămînt preuniversitar din raion

nr. 5/3 Cu privire la aprobarea componenței Consiliului Consultativ al Direcţiei Educație a Consiliului raional

nr. 5/4 Cu privire la  repartizarea soldului mijloacelor financiare pe anul 2017

nr. 5/5 Cu privire la  repartizarea resurselor financiare din componenta raională

nr. 5/6 Cu privire la  modificarea deciziei Consiliului raional nr. 2/1 din 25 aprilie  2017  ”Cu privire la organizarea odihnei de vară şi întremarea sănătăţii copiilor din raionul Edineţ pentru perioada estivală 2017”

nr. 5/7 Cu privire acordul deschiderii unei singure clase a X-a în unele instituții de învățămînt

nr. 5/8 Cu privire la aprobarea numărul  unităților de personal ale cadrelor didactice de sprijin din instituțiile  preuniversitare de învățământ Edineț

nr. 5/9 Cu privire la repartizarea și utilizarea resurselor financiare pentru Educația Incluzivă în instituțiile preuniversitare de învățământ Edineț

nr. 5/10 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

nr. 5/11 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil și unele redistribuiri a bugetului raional pentru anul 2017

nr. 5/12 Cu privire la modificarea deciziei anuale a bugetului raional pentru anul 2017

nr. 5/13 Cu privire la efectuarea controlului medical al recruților și încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus și civil în octombrie 2017-ianuarie 2018

nr. 5/14 Cu privire la rectificarea Programului de reparaţie şi întreținere a drumurilor, locale, anul 2017 finanţat din Fondul rutier

nr. 5/15 Cu privire la privatizarea unor locuințe

nr. 5/16 Cu privire la preluarea  setului de documente care atestă costul investiţional al bunurilor şi serviciilor achiziţionate, construite, reconstruite sau îmbunătăţite din contul mijloacelor Fondului naţional pentru dezvoltare regională sau din alte surse

nr. 5/17 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr.3/27 din 23 iunie 2017 ”Cu privire la demersul IMSP Centrului Național de Asistență Medicală de Urgență Prespitalicească”

nr. 5/18 Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional

nr. 5/19 Cu privire la unele modificări în Decizia Consiliului raional nr. 3/17 din 23 iunie 2017

nr. 5/20 Cu privire la Regulamentul privind plățile de stimulare a funcționarilor publici din Aparatul Preşedintelui raionului și subdiviziunile Consiliului Raional Edineț

nr. 5/21 Cu privire la completarea deciziei nr.3/10 din 18 august 2016

nr. 5/22 Cu privire la formarea unui bun imobil

nr. 5/23 Cu privire la cererea prealabilă a dlui Veremciuc Marin, consilier raional

nr. 5/24 Cu privire la contestația SA ”IUGINTERTRANS” din 27.07.2017

nr. 5/25  Privind modificarea deciziei Consiliului raional nr. 7/22 din 19 octombrie  2015  ”Cu privire la aderarea Consiliului raional Edineț la Asociația Uniunea Consiliilor raionale din Republica Moldova”

nr. 5/26 Cu privire la acordul Consiliului raional Edineţ referitor la   asigurarea durabilităţii proiectului ”Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol  în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”

nr. 5/27 Cu privire la aprobarea proiectului Memorandumului de colaborare dintre ONG PEOPLE IN NEED, MOLDOVA și Consiliul Raional Edineț în cadrul proiectului „Dezvoltarea serviciilor sociale în Moldova 2017-2019”

nr. 5/28 Cu privire la Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului pentru tineret Edineț

 nr. 5/29 Cu privire la  redistribuirea resurselor financiare din componenta raională

 nr. 5/30 Cu privire la unele completări în Regulamentul de constituire și utilizare a mijloacelor fondului

de rezervă al Consiliului raional Edineț

nr. 6/1 Cu privire la premierea președintelui raionului

nr. 6/2  Cu privire la aprobarea în prima lectură a bugetului raional Edineţ pentru anul 2018

nr. 6/3 Cu privire la aprobarea în lectura a doua a bugetului raional Edineţ pentru anul 2018

nr. 6/4 Cu privire la corelarea bugetului raional Edineț cu prevederile Legii bugetului de Stat pe anul 2017

 nr. 6/5 Cu privire la recrutarea (luarea la evidență militară) a tinerilor născuți în anul 2002

 nr. 6/6 Cu privire la autorizația de casare a unor mijloace fixe

nr. 6/7 Cu privire la delegarea unor împuterniciri dlui Valerian Ciobanu vicepreședinte al raionului

nr. 6/8 Cu privire la notificarea de reziliere a contractului de locațiune

nr. 6/9 Despre cererea “Orange Moldova” SA cu privire la aprobarea contractului de acces pe proprietatea publică

nr. 6/10 Cu privire la aprobare în variantă nouă a Regulamentului privind plățile de stimulare a funcționarilor publici din Aparatul președintelui raionului și  subdiviziunile Consiliului Raional Edineț

nr. 6/11 Cu privire la casarea unor creanțe compromise

nr. 6/12 Cu privire la suspendarea activității unor instituții

nr. 6/13 Cu privire la indemnizaţiile de conducere

nr. 6/14 Cu privire  la aprobarea reţelei instituţiilor de  învăţămînt preuniversitar şi preşcolar din raion

nr. 7/1 Cu privire la premierea persoanelor cu funcții de demnitate publică și șefilor direcțiilor din subordinea Consiliului raional 

nr. 7/2 Cu privire la programarea concediilor de odihnă anuale 

nr. 7/3 Cu privire la locatiunea unor incaperi

nr. 7/4 Cu privire la demersul ÎM ”Proconsis”

nr. 7/5 Cu privire la  repartizarea resurselor financiare din componenta raională

nr. 7/6 Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal ale IMSP ”Centrul de Sănătate Cupcini” pentru anul 2018

nr. 7/7 Cu privire la aprobarea componentei Consiliului administrativ și coordonarea Regulamentului de  organizare și funcționare al IMSP ”Centrul de Sănătate Cupcini”

nr. 7/8 Cu privire la salariul personalului de conducere al IMSP ”Centrul de Sănătate Cupcini” pentru anul 2018

nr. 7/9 Cu privire la aprobarea încheierii contractelor de locațiune a activelor neutilizate între IMSP

”Centrul de Sănătate Edineț” și persoane juridice, fizice

nr. 7/10 Cu privire la aprobarea organigramei, structurii și statelor de personal ale IMSP ”Centrul de Sănătate Edineț” pentru anul 2018

nr. 7/11 Cu privire la aprobarea componenței Consiliului Administrativ și coordonarea Regulamentului de organizare  și funcționare al IMSP ”Centrul de Sănătate Edineț”

nr. 7/12 Cu privire la aprobarea salariului personalului de conducere al IMSP ”Centrul de Sănătate Edineț”

nr. 7/13 Cu privire la acordul transmiterii în comodat a unor spații neutilizate

nr. 7/14 Cu privire la locațiunea unor încăperi neutilizate ale IMSP ”Spitalul raional Edineț”

nr. 7/16 Cu privire la instituirea, organizarea și funcționarea Serviciului social de Sprijin pentru familiile cu copii

nr. 7/17 Cu privire la aprobarea componentei Consiliului administrativ și coordonarea Regulamentului de  organizare și funcționare al IMSP ”Spitalul raional Edineț”

nr. 7/18 Cu privire la Planul local Anticorupție pentru anii 2018-2020

nr. 7/19 Cu privire la instituirea  și dotarea Centrului de Resurse pentru Educația Incluzivă  în  gimnaziul  Rotunda

nr. 7/20 Cu privire la completarea  modificărilor operate în  deciziile Consiliului raional nr. 5/12 din 18

octombrie 2017 și nr.6/4 din 28 noiembrie  2017

nr. 7/21 Cu privire  la transmiterea finanțării instituției preșcolare la primăria satului Alexeevca

nr. 7/22 Cu privire la amenajarea teritoriului IMSP ”Spitalul raional Edineț”  

nr. 8/1 Cu privire la modificarea bugetului raional Edineț pentru  anul 2017

nr. 8/2 Cu privire la privatizarea unor locuințe

nr. 8/3 Cu privire la aprobarea calculelor financiare pentru întreținerea unui beneficiar contra plată în Azilul pentru persoane în vîrstă și persoane cu dizabilități

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consiliul Raional Edinet © 2013 Creat de Inform-Teh srl.