Decizii. Anul 2016

nr. 1/2  Cu privire la execuția bugetului raional Edineț pentru anul 2015

nr.1/3 Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din soldul disponibil al bugetului raional
și fondul de rezervă pentru anul 2016

nr.1/4  Cu privire la Programul de reparație și întreținere a autodrumurilor locale în anul 2016

nr.1/5 Cu privire la privatizarea unor locuințe

nr.1/6 Cu privire la inventarierea clădirilor proprietate publică a raionului Edineț

nr.1/7 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de posesiune, de folosință și
de dispoziția asupra patrimoniului proprietate a raionului Edineț

nr.1/8 Cu privire la transmiterea în comodat a unor imobile IMSP ”Spitalul raional
Edineț”

nr.1/9 Cu privire la casarea unor mijloace fixe ale IMSP ”Spitalul raional Edineț”

nr.1/10 Cu privire la stabilirea salariului de funcție al personalului de conducere al
IMSP „Spitalul raional Edineț”

nr.1/11 Cu privire la transmiterea în comodat a unor imobile IMSP ”Centrul de Sănătate
Edineț”

nr.1/12 Cu privire la contractele de locațiune a activelor neutilizate între IMSP ”Centrul
de Sănătate Edineț” și persoane juridice și fizice

nr.1/13 Cu privire la transmiterea în comodat a unor imobile IMSP ”Centrul de Sănătate
Cupcini”

nr.1/14 Cu privire la aprobarea statelor de personal ale IMSP ”Centrul de  Sănătate
Cupcini” pentru anul 2016

nr.1/15 Cu privire la transmiterea în comodat a unor imobile Direcției Agricultură,
Relații Funciare și Cadastru

nr.1/16 Cu privire la contractele de locațiune a activelor neutilizate între Direcția
Agricultură, Relații Funciare și Cadastru și persoane juridice și fizice

nr.1/17 Cu privire la transmiterea în comodat a unor imobile Direcției Educație a
Consiliului raional Edineț

nr.1/18 Cu privire la repartizarea și utilizarea resurselor financiare din componenta
raională pentru anul 2016

nr.1/19 Cu privire la casarea unor mijloace fixe

nr.1/20 Cu privire la vînzarea unor mijloace fixe

nr.1/21 Cu privire la deschiderea unui cont special pentru gimnaziul Stolniceni

nr.1/22 Cu privire la transmiterea în comodat a unor imobile Liceului Teoretic Pan Halippa Edineț

nr.1/23 Cu privire la transmiterea în comodat a unui imobil Centrului militar teritorial
Edineț

nr.1/24 Cu privire la recrutarea (luarea la evidență militară) a tinerilor născuți în anul
2000

nr.1/25 Cu privire la efectuarea controlului medical al recruților și încorporarea în
serviciul militar în termen, cu termen redus și civil în aprilie-iulie 2016

nr.1/26 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de acordare a compensației
pentru călătorii unor categorii de populație din raionul Edineț

nr.1/27 Cu privire la transmiterea în comodat a unui imobil Centrului pentru Tineret
Edineț

nr.1/28 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Edineț nr.5/12 din 26.11.2007 ”Cu privire la crearea Centrului raional pentru tineret”.

nr.1/29 Cu privire la directorul Centrului raional pentru tineret

nr.1/30 Cu privire la unele modificări în deciziile Consiliului raional nr.45/3 și nr.45/4
din 19.03.2015

nr.1/31 Cu privire la locațiunea unor încăperi cu suprafața de 17,78 m2

nr.1/32 Cu privire la locațiunea unor încăperi cu suprafața de 21,2 m2

nr.1/33 Cu privire la locațiunea unor încăperi cu suprafața de 42,53 m2

nr.1/34 Cu privire la cererea dnei Popa Rodica nr.84/02/1-19 din 02.02.2016

nr.2/2  Cu privire la structura, organigrama şi statele de personal ale IMSP “Spitalulraional Edineț” pentru anul 2016.

nr.2/3   Cu privire la comisia pentru acordarea indemnizaţiilor unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni.

nr.2/4 Cu privire la privatizarea unor locuințe

nr.2/5   Cu privire la Regulamentul de activitate al Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate.

nr.2/10  Cu privire la organizarea odihnei de vară şi întremarea sănătăţii copiilor din raionul Edineţ pentru perioada estivală 2016. 

nr.2/11  Cu privire la modificarea bugetului raional Edineț pentru anul 2016.

nr.2/12 Cu privire la repartizarea alocațiilor din Fondul de rezervă pentru anul 2016

nr.3/2 Cu privire la unele modificări în Regulamentul privind constituirea și funcționarea Consiliului raional Edineț. 

nr.3/3 Cu privire la actualizarea Regulamentului de funcţionare al Azilului  pentru persoane în vîrstă şi persoane cu dizabilităţi din satul Oneşti comuna Zăbriceni.

nr.3/4 Cu privire la rezilierea contractului de locațiune din 10.10.2012.

nr.3/5 Cu privire la privatizarea unor locuințe

nr.3/6 Cu privire la preluarea în proprietate publică a raionului Edineț a terenurilor aferente clădirilor proprietate a raionului.

nr.3/7 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Edineț nr.7/19 din 19.10.2015. 

nr.3/8 Cu privire la vînzarea terenului aferent bunului imobil amplasat în or. Cupcini număr cadastral 4102107.173

nr.3/9  Cu privire la transmiterea unui bun imobil de la balanța Consiliului raional Edineț la balanța consiliului orășenesc Cupcini.

nr.3/10 Cu privire la aderarea raionului Edineț (Republica Moldova) la Asociaţia «Euroregiunea Siret-Prut-Nistru» (România).

nr.3/11  Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de posesiune, de folosință și de dispoziție asupra Patrimoniului proprietate a raionului Edineț.

nr.3/12 Cu privire la înaintarea candidaturilor în componenţa consiliului electoral de circumscripţie nivelul II Edineț pentru alegerile Președintelui Republicii Moldova din 30.10.2016.

nr.3/13 Cu privire la Strategia de dezvoltare a Serviciilor Sociale a Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei pentru perioada 2016-2020.

nr.3/14 Cu privire la Planul strategic de dezvoltare a Bibliotecii Publice Raionale  Edineț pentru perioada 2016-2018.

nr.3/15 Cu privire la aprobarea Planului teritorial de acţiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei naționale de prevenire și control a bolilor netransmisibile pentru anii 2012-2020.

nr.3/16 Cu privire la transmiterea unor bunuri.

nr.3/17 Cu privire la demersul Centrului ”Nexus” Edineț.

nr.3/18 Cu privire la delegarea unor împuterniciri dnei Natalia Timotin, specialist principal Serviciul juridic.

nr.3/19  Privind aprobarea participării Consiliului raional Edineț la implementarea proiectelor Agenției de Dezvoltare Regională Nord lansate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor.

nr.3/20 Cu privire la edificarea monumentului ostașilor căzuți în războiul din Afganistan.

nr.3/21 Cu privire la aprobarea bilanţului de lichidare şi finalizare a procedurii de lichidare a Publicaţiei Periodice Ziarul “Curierul de Edineţ” ÎM.

nr.3/22 Cu privire la efectuarea controlului medical al recruților și încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus și civil în octombrie 2016-ianuarie 2017.

nr.3/23 Cu privire la activitățile din raion consacrate aniversării a 25-a de la crearea Armatei Naționale.

nr.3/24 Cu privire la aprobarea participării Consiliului raional Edineț la implementarea proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin  amenajarea rețelei regionale en-gros și a spațiilor destinate activităților non-agricole” în raionul Rîșcani.

nr.3/25 Cu privire la aprobarea participării Consiliului raional Edineț la implementarea proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii de afaceri în cadrul Parcului industrial Edineț”.

nr.3/26 Cu privire la raportul analizei tehnico-economice și conceptul de reabilitare a proiectului: ”Sporirea eficienței energetice a ÎMSP ”Spitalul raional Edineț” din or.Edineț”.  

nr.3/27 Cu privire la statele de personal ale IMSP ”Spitalul raional Edineț”, pentru anul 2016. 

nr.3/28 Cu privire la stabilirea salariului de funcție al personalului de conducere al IMSP „Spitalul raional Edinet” pentru anul 2016. 

nr.3/29 Cu privire la aprobarea statelor de personal ale IMSP ”Centrul de Sănătate Edineț” pentru anul 2016.

nr.3/30 Cu privire  la stabilirea salariului de funcție al personalului de conducere al IMSP ”Centrul de Sănătate  Edineț”  pentru anul 2016.

nr.3/31 Cu privire la aprobarea statelor de personal ale IMSP ”Centrul de Sănătate Cupcini” pentru anul 2016.

nr.3/32 Cu privire  la stabilirea salariului de funcție al personalului de conducere al IMSP ”Centrul de Sănătate Cupcini”  pentru anul 2016.

nr.3/33-1 Cu privire la transmiterea bunurilor imobile și terenului aferent

nr.3/33-2 Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile

nr.3/34 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Edineț nr. 2/10 din 18.04.2016. 

nr.3/35 Cu privire la demersul Direcției Educație a Consiliului raional Edineț.

nr.3/36 Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Educație a Consiliului raional Edineț – organ local de specialitate în domeniul învăţămîntului. 

nr.3/37 Cu privire la instituirea Gimnaziului-grădiniță Alexeevca.

nr.3/38 Cu privire la repartizarea resurselor financiare din componenta raională.

nr.3/39 Cu privire la corelarea bugetului raional Edineț cu prevederile Legii bugetului de Stat și unele redistribuiri a bugetului raional pe anul 2016.

nr.3/40 Cu privire la executarea bugetului raional Edineț pe I semestru al anului 2016.

nr.3/41 Cu privire la Programul suplimentar de reparații a drumurilor (străzilor) din raionul Edineţ.

nr.3/42 Cu privire la aprobarea participării Consiliului raional Edineț la implementarea proiectului ”Reconstrucția rețelelor de alimentare cu apă în or. Edineț și Cupcini”.

nr.4/1 Cu privire la repartizarea resurselor financiare din componenta unității administrativ-teritorială.

nr.4/2 Cu privire la repartizarea alocațiilor din fondul de rezervă pentru anul 2016.

nr.4/3 Cu privire la corelarea bugetului raional Edineț cu prevederile Legii bugetului de Stat pentru anul 2016.

nr.4/4 Cu privire la deschiderea contului de resurse colectate la Liceul Teoretic ”Valeriu Topală” Zăbriceni.

nr.4/5 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Edineț nr. 1/6 din 26 februarie 2016 ”Cu privire la inventarierea clădirilor proprietate publică a raionului Edineț”.

nr.4/6 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Edineț nr.3/9 din 18 august 2016.  

nr.4/7 Cu privire la privatizarea unor locuințe

nr.4/8 Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional Edineț.

nr.4/9 Cu privire la indemnizațiile de conducere.

nr.4/10 Cu privire la aprobarea rețelei instituțiilor de învățămînt preuniversitar și școlar din raion.

nr.4/11 Cu privire la aprobarea normelor de cheltuieli pentru întreținerea persoanelor cazate la Azilul pentru persoane în vîrstă și persoane cu dizabilități s.Onești com.Zăbriceni.

nr.4/12 Cu privire la deschiderea contului de resurse colectate la Azilul pentru persoane în vîrstă și persoane cu dizabilități pe anul 2016.

nr.4/13 Cu privire la aprobarea modelului cererii și contractului cu beneficiarii care necesită tutelă în cadrul Azilului pentru persoane în vîrstă și persoane cu dizabilități s.Onești com.Zăbriceni.

nr.4/14 Cu privire la acordul îndeplinirii atribuțiilor suplimentare

nr.4/15 Cu privire la deschiderea contului de resurse colectate la Liceul Teoretic ”Mihai Sadoveanu” din Cupcini pe anul 2016.

nr.4/16 Cu privire la aprobarea numărului unităților de personal ale cadrelor didactice de sprijin din instituțiile preuniversitare de învățămînt din raionul Edineț.

nr.4/17 Cu privire la statutul școlii primare Chetroșica Nouă raionul Edineț.

nr.5/1 Cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni ale anului 2016

nr.5/2 Cu privire la modificarea bugetului raional Edineț pentru anul 2016

nr.5/3 Cu privire la aprobarea în prima lectură a bugetului raional Edineţ pentru anul 2017

nr.5/4 Cu privire la aprobarea în lectura a doua a bugetului raional Edineţ pentru anul 2017

nr.5/5 Cu privire la transmiterea unei unități de transport

nr.5/6 Cu privire la delegarea unor împuterniciri dlui Valerian Ciobanu vicepreședinte al raionului

nr.5/7 Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului raional Edineț nr.4/14 din 03.11.2016

nr.5/8 Cu privire la modificarea deciziei  Consiliului raional Edineț nr.3/36 din 18 august 2016

nr.5/9 Cu privire la formarea unui bun imobil

nr.5/10 Cu privire la premierea persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică, șefilor de direcții

și secții a Consiliului raional  și funcționarilor publici

nr.6/1 Cu privire la corelarea bugetului raional Edineț cu prevederile Legii bugetului de Stat pentru anul 2016

nr.6/2 Cu privire la corelarea bugetului raional Edineț cu prevederile Legii bugetului de Stat pentru anul 2017

nr.6/3 Cu privire la rezultatele inspectării financiare complexe efectuate la Consiliul raional Edineț de către Inspecția Financiară a Ministerului de Finanțe

nr.6/4 Cu privire la Regulamentul de constituire și utilizare a mijloacelor fondului de rezervă al Consiliului raional Edineț

nr.6/5 Cu privire la Regulamentul privind plata ajutorului material, premiului anual, premiilor unice şi suplimentelor la salariu şi a altor plăţi suplimentare

nr.6/6 Cu privire la îndeplinirea Hotărîrii Guvernului  nr.1000 din 23.08.2016 “Cu privire la Programul naţional de promovare a sănătății pentru anii 2016-2020”

nr.6/7 Cu privire la Programul raional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020

nr.6/8 Cu privire la aprobarea Programului raional de control al tuberculozei pentru anii 2016-2020

nr.6/9 Cu privire la aprobarea Programului raional de Imunizări pentru anii 2016-2020

nr.6/10 Cu privire la locațiunea spațiului cu suprafața de 1 m2

nr.6/11 Cu privire la locațiunea unor încăperi cu suprafața de 42,53 m2

nr.6/12 Cu privire la locațiunea unor încăperi cu suprafața de 20,1 m2

nr.6/13 Cu privire la locațiunea unor încăperi cu suprafața de 35,8 m2

nr.6/14 Cu privire la locațiunea unor încăperi cu suprafața de 74,35 m2

nr.6/15 Cu privire la locațiunea unor încăperi cu suprafața de 29,64 m2

nr.6/16 Cu privire la locațiunea unor încăperi cu suprafața de 21,2 m2

nr.6/17 Cu privire la locațiunea unor încăperi cu suprafața de 17,78 m2

nr.6/18 Cu privire la locațiunea unor încăperi cu suprafața de 25 m2

nr.6/19 Cu privire la comodatul unor încăperi cu suprafața de 26,04 m2

nr.6/20 Cu privire la demersul Asociației Obștești  ”AREAP”

nr.6/21 Cu privire la programarea concediilor de odihnă anuale

nr.6/22 Cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică domeniul public

nr.6/23 Cu privire la privatizarea unor locuințe

nr.6/24 Cu privire la recrutarea (luarea la evidență militară) a tinerilor născuți în anul 2001

nr.6/25 Cu privire la contractele de locațiune a activelor neutilizate între IMSP ”Centrul de Sănătate Edineț” și persoane juridice, fizice

nr.6/26 Cu privire la aprobarea statelor de personal, structurii și organigramei IMSP ”Centrul de Sănătate Edineț” pentru anul 2017

nr.6/27 Cu privire  la stabilirea salariului de funcție al personalului de conducere al IMSP ”Centrul

de Sănătate  Edineț”  pentru anul 2017

nr.6/28  Cu privire la aprobarea statelor de personal ale IMSP ”Centrul de Sănătate Cupcini” pentru anul 2017

nr.6/29 Cu privire  la stabilirea salariului de funcție al personalului de conducere al IMSP ”Centrul de Sănătate Cupcini”  pentru anul 2017

nr.6/30  Cu privire la structura, organigrama şi statele de personal ale IMSP “Spitalul raional Edinet” pentru anul 2017

nr.6/31 Cu privire la locațiunea unor încăperi neutilizate ale IMSP ”Spitalul raional Edineț”

nr.6/32 Cu privire la modificarea deciziei nr.5/9 din 02.12.2016

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consiliul Raional Edinet © 2013 Creat de Inform-Teh srl.