Decizii aprobate

nr. 1/2 Cu privire la fracțiunile Consiliului raional Edineț

nr. 1/3 Cu privire la comisiile de specialitate ale Consiliului raional Edineț

nr.2/2 Cu privire la alegerea președintelui raionului Edineț

nr.2/3 Cu privire la încetarea mandatului de vicepreședinte al raionului Edineț

nr. 3/2 Cu privire la comisiile de specialitate ale Consiliului raional Edineț

nr. 3/3 Cu privire la alegerea vicepreședintelui raionului Edineț

nr. 3/4 Cu privire la alegerea vicepreședintelui raionului Edineț

nr. 4/2 Cu privire la alegerea vicepreședintelui raionului Edineț

nr.4/3 Cu privire la Direcția Învățămînt și Cultură Edineț

nr.4/4 Cu privire Direcția Economie, Asistență Socială și Protecție a Familiei

nr. 4/5 Cu privire la modificarea unor decizii

nr. 4/6 Cu privire la transmiterea unei unități de transport

nr. 4/7 Cu privire la aprobarea Nomenclatorului instituțiilor medico-sanitare s

nr. 4/8 Cu privire la constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

nr. 4/9 Cu privire la unele modificări în bugetul raional Edineț pentru anul 2015

nr. 5/3 Cu privire la organizarea învățămîntului liceal în instituțiile de învățămînt din raionul Edineț

nr. 5/4-1 Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional Edineț

nr. 5/4-2 Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional Edineț

nr. 5/4-3 Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional Edineț

nr. 5/4-4 Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional Edineț

nr. 5/5 Cu privire la delegarea drepturilor şi obligaţiunilor preşedintelui raionului

nr. 6/2  Cu privire la numirea în funcţie a  dnei MUSTEAȚĂ Galina

nr. 6/3  Cu privire la numirea în funcţie a  dnei CHIRIAC Rodica

nr. 6/4  Cu privire la numirea în funcţie a  dlui HRISTESCU Vladimir

nr. 6/5  Cu privire la numirea în funcţie a  dnei BAZATIN Angela

nr. 6/6-1  Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr.4/3 din 08 august 2015

nr. 6/6-2  Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Edineț nr.4/4 din 08 august 2015

nr. 6/6-3 Cu privire la Consiliul de administrare a Fondului local de susţinere socială a populaţiei

nr. 6/9 Cu privire la efectuarea controlului medical al recruților și încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus și civil în octombrie 2015-ianuarie 2016

nr. 7/3 Cu privire la Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Edineţ pe perioada 2016-2020

STRATEGIA DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A RAIONULUI EDINEȚ PE PERIOADA 2016 – 2020

nr. 7/4 Cu privire la unele modificari  în bugetul raional Edineţ pentru anul 2015

nr. 7/5 Cu privire la acordarea unor drepturi depline Dlui Valerian Ciobanu-preşedinte al comisiei

raionale de privatizare a fondului de locuinţe

nr. 7/6 Cu privire la modificarea/completarea deciziei Consiliului raional nr.42/19 din 29.10.2014                         

nr. 7/7 Cu privire la delegarea unor împuterniciri dlui Valerian Ciobanu, vicepreședinte al raionului

nr. 7/8 Cu privire la casarea plantaţiilor perene în gospodăriile agricole din raion

nr. 7/9 Cu privire la unele modificări în bugetul Direcției Educație a Consiliului raional Edineţ pentru anul 2015

nr. 7/10-1  Cu privire  la schimbarea statutului Liceului Teoretic Brătușeni

nr. 7/10-2 Cu privire  la schimbarea statutului Liceului Teoretic Trinca

nr. 7/11 Cu privire  la aprobarea reţelei instituţiilor de  învăţămînt preuniversitar şi preşcolar din raion

nr. 7/12 Cu privire la indemnizaţia de conducere

nr. 7/13 Cu privire la aprobarea Planului strategic de dezvoltare a educației incluzive în raionul Edineț pentru anii 2015-2020

nr. 7/13  Anexa nr. 1 Planul strategic de dezvoltare a educației incluzive în raionul Edineț pentru anii 2015-2020

nr. 7/14 Cu privire la instituirea serviciilor de suport în instituțiile de învățămînt preuniversitar și

repartizarea Fondului pentru educația incluzivă

nr. 7/15 Cu privire la rezilierea contractului parteneriatului public-privat pentru serviciile de dializă

nr. 7/16 Cu privire la reducerea statelor de personal la IMSP ”Spitalul raional Edineț”

nr. 7/17 Cu privire la eliberarea din funcție a dnei Mitreniuc Aurelia

nr. 7/18 Cu privire la contractul de locaţiune a IMSP “Centrul de Sănătate Edineţ”

nr. 7/19 Cu privire la iniţierea formării bunului imobil, teren aferent clădirii cu număr cadastral 4102107.139.06                            

nr. 7/20 Cu privire la deschiderea unui cont special al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei

nr. 7/21 Cu privire la deschiderea unui cont special pentru Liceul Teoretic ”M. Sadoveanu”

nr. 7/22 Cu privire la aderarea Consiliului raional Edineț la Asociația Uniunea Consiliilor raionale din Republica Moldova

nr. 8/2  Cu privire la executarea Bugetului raional Edineţ pe 9 luni ale anului 2015

nr. 8/3 Cu privire la aprobarea în prima lectură a bugetului raional Edineţ pentru anul 2016

nr. 8/4

nr. 8/6 Cu privire la aprobarea Regulamentului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu

și a standardelor minime de calitate

nr. 8/7 Cu privire la aprobarea listei imobilelor proprietate publică a raionului Edineț aflate în gestiunea

Direcției Educație a Consiliului raional Edineț

 nr. 8/8 Cu privire la demersul Centrului Național Anticorupție

nr. 8/9 Cu privire la ajutoarele umanitare

nr. 8/10  Cu privire la privatizarea fondului de locuințe

nr. 8/13 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Edineț nr.7/2 din 19 octombrie 2015

nr. 8/14  Cu privire la structura, organigrama şi statele de personal ale IMSP “Spitalul

raional Edineț” pentru anul 2016

 nr. 8/15  Cu privire la aprobarea statelor de personal, structurii și organigramei IMSP ”Centrul de

Sănătate Edineț” pentru anul 2016

 nr. 8/16  

 nr. 8/17 Cu privire la numirea în funcție de șef  IMSP Centrul de Sănătate Cupcini

nr. 8/18  Cu privire la aprobarea statelor de personal, structurii și organigramei IMSP ”Centrul de

Sănătate Cupcini” pentru anul 2016

nr. 8/19  

nr. 8/20  

nr. 8/21  

 nr. 8/22  Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional Edineț

nr. 8/23   Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional

nr. 8/24  Cu privire la delegarea unor împuterniciri președintelui raionului

nr. 8/25 Cu privire la privatizarea unor locuințe

nr. 8/26 Cu privire  la aprobarea salariului de funcție și sporurilor la salariu al șefului IMSP ”Centrul

de Sănătate  Edineț”  pentru anul 2016

nr. 8/27  Cu privire la  deschiderea unui cont special pentru gimnaziul ,,Vasile Stroiescu” Brînzeni

și  gimnaziul Alexăndreni

nr. 8/28 Cu privire la instituirea unităţilor de mecanic auto în instituţiile de învăţămînt

nr. 8/29 Cu privire la demersul Direcției raionale pentru Siguranța Alimentelor Edineț

nr. 9/2  Cu privire la corelarea bugetului raional Edineț cu prevederile Legii bugetului de stat pentru anul 2015

nr. 9/3 Cu privire la completarea deciziei Consiliului raional Edineț nr.8/17 din 08 decembrie 2015

nr. 9/4 Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional Edineț

nr. 9/5 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 8/18 din 08.12.2015

nr. 9/6 Cu privire la stabilirea salariului de funcţie al șefului IMSP„Centrul de Sănătate Cupcini” pentru anul 2016

nr. 9/7 Cu privire la majorarea sumei mijloacelor speciale

nr. 9/8 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Edineț nr.24/9 din 26 iunie 2013

nr. 9/9 Cu privire la demersul Direcției Agricultură, Relații Funciare și Cadastru

nr. 9/10 Cu privire la inventarierea clădirilor proprietate publică a Consiliului raional Edineț aflate în

gestiunea IMSP ”Centrul de Sănătate Edineț”

nr. 1/2  Cu privire la execuția bugetului raional Edineț pentru anul 2015

nr.1/3 Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din soldul disponibil al bugetului raional
și fondul de rezervă pentru anul 2016

nr.1/4  Cu privire la Programul de reparație și întreținere a autodrumurilor locale în anul 2016

nr.1/5

nr.1/6 Cu privire la inventarierea clădirilor proprietate publică a raionului Edineț

nr.1/7 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de posesiune, de folosință și
de dispoziția asupra patrimoniului proprietate a raionului Edineț

nr.1/8 Cu privire la transmiterea în comodat a unor imobile IMSP ”Spitalul raional
Edineț”

nr.1/9 Cu privire la casarea unor mijloace fixe ale IMSP ”Spitalul raional Edineț”

nr.1/10 Cu privire la stabilirea salariului de funcție al personalului de conducere al
IMSP „Spitalul raional Edineț”

nr.1/11 Cu privire la transmiterea în comodat a unor imobile IMSP ”Centrul de Sănătate
Edineț”

nr.1/12 Cu privire la contractele de locațiune a activelor neutilizate între IMSP ”Centrul
de Sănătate Edineț” și persoane juridice și fizice

nr.1/13 Cu privire la transmiterea în comodat a unor imobile IMSP ”Centrul de Sănătate
Cupcini”

nr.1/14 Cu privire la aprobarea statelor de personal ale IMSP ”Centrul de  Sănătate
Cupcini” pentru anul 2016

nr.1/15 Cu privire la transmiterea în comodat a unor imobile Direcției Agricultură,
Relații Funciare și Cadastru

nr.1/16 Cu privire la contractele de locațiune a activelor neutilizate între Direcția
Agricultură, Relații Funciare și Cadastru și persoane juridice și fizice

nr.1/17 Cu privire la transmiterea în comodat a unor imobile Direcției Educație a
Consiliului raional Edineț

nr.1/18 Cu privire la repartizarea și utilizarea resurselor financiare din componenta
raională pentru anul 2016

nr.1/19 Cu privire la casarea unor mijloace fixe

nr.1/20 Cu privire la vînzarea unor mijloace fixe

nr.1/21 Cu privire la deschiderea unui cont special pentru gimnaziul Stolniceni

nr.1/22 Cu privire la transmiterea în comodat a unor imobile Liceului Teoretic Pan Halippa Edineț

nr.1/23 Cu privire la transmiterea în comodat a unui imobil Centrului militar teritorial
Edineț

nr.1/24 Cu privire la recrutarea (luarea la evidență militară) a tinerilor născuți în anul
2000

nr.1/25 Cu privire la efectuarea controlului medical al recruților și încorporarea în
serviciul militar în termen, cu termen redus și civil în aprilie-iulie 2016

nr.1/26 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de acordare a compensației
pentru călătorii unor categorii de populație din raionul Edineț

nr.1/27 Cu privire la transmiterea în comodat a unui imobil Centrului pentru Tineret
Edineț

nr.1/28 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Edineț nr.5/12 din 26.11.2007 ”Cu privire la crearea Centrului raional pentru tineret”.

nr.1/29 Cu privire la directorul Centrului raional pentru tineret

nr.1/30 Cu privire la unele modificări în deciziile Consiliului raional nr.45/3 și nr.45/4
din 19.03.2015

nr.1/31 Cu privire la locațiunea unor încăperi cu suprafața de 17,78 m2

nr.1/32 Cu privire la locațiunea unor încăperi cu suprafața de 21,2 m2

nr.1/33 Cu privire la locațiunea unor încăperi cu suprafața de 42,53 m2

nr.1/34 Cu privire la cererea dnei Popa Rodica nr.84/02/1-19 din 02.02.2016

nr.2/2  Cu privire la structura, organigrama şi statele de personal ale IMSP “Spitalul

raional Edineț” pentru anul 2016.

nr.2/3   Cu privire la comisia pentru acordarea indemnizaţiilor unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni.

nr.2/4  Cu privire la privatizarea unor locuințe.

nr.2/5   Cu privire la Regulamentul de activitate al Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate.

nr.2/10  Cu privire la organizarea odihnei de vară şi întremarea sănătăţii copiilor din raionul Edineţ pentru perioada estivală 2016. 

nr.2/11  Cu privire la modificarea bugetului raional Edineț pentru anul 2016.

nr.2/12 Cu privire la repartizarea alocațiilor din Fondul de rezervă pentru anul 2016

nr.3/2 Cu privire la unele modificări în Regulamentul privind constituirea și funcționarea Consiliului raional Edineț. 

nr.3/3 Cu privire la actualizarea Regulamentului de funcţionare al Azilului  pentru persoane în vîrstă şi persoane cu dizabilităţi din satul Oneşti comuna Zăbriceni.

nr.3/4 Cu privire la rezilierea contractului de locațiune din 10.10.2012.

nr.3/5 Cu privire la privatizarea unor locuințe.

nr.3/6 Cu privire la preluarea în proprietate publică a raionului Edineț a terenurilor aferente clădirilor proprietate a raionului.

nr.3/7 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Edineț nr.7/19 din 19.10.2015. 

nr.3/8 Cu privire la vînzarea terenului aferent bunului imobil amplasat în or. Cupcini 

nr.3/9  Cu privire la transmiterea unui bun imobil de la balanța Consiliului raional Edineț la balanța consiliului orășenesc Cupcini.

nr.3/10 Cu privire la aderarea raionului Edineț (Republica Moldova) la Asociaţia «Euroregiunea Siret-Prut-Nistru» (România).

nr.3/11  Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de posesiune, de folosință și de dispoziție asupra Patrimoniului proprietate a raionului Edineț.

nr.3/12 Cu privire la înaintarea candidaturilor în componenţa consiliului electoral de circumscripţie nivelul II Edineț pentru alegerile Președintelui Republicii Moldova din 30.10.2016.

nr.3/13 Cu privire la Strategia de dezvoltare a Serviciilor Sociale a Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei pentru perioada 2016-2020.

nr.3/14 Cu privire la Planul strategic de dezvoltare a Bibliotecii Publice Raionale  Edineț pentru perioada 2016-2018.

nr.3/15 Cu privire la aprobarea Planului teritorial de acţiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei naționale de prevenire și control a bolilor netransmisibile pentru anii 2012-2020.

nr.3/16 Cu privire la transmiterea unor bunuri.

nr.3/17 Cu privire la demersul Centrului ”Nexus” Edineț.

nr.3/18 Cu privire la delegarea unor împuterniciri dnei Natalia Timotin, specialist principal Serviciul juridic.

nr.3/19  Privind aprobarea participării Consiliului raional Edineț la implementarea proiectelor Agenției de Dezvoltare Regională Nord lansate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor.

nr.3/20 Cu privire la edificarea monumentului ostașilor căzuți în războiul din Afganistan.

nr.3/21 Cu privire la aprobarea bilanţului de lichidare şi finalizare a procedurii de lichidare a Publicaţiei Periodice Ziarul “Curierul de Edineţ” ÎM.

nr.3/22 Cu privire la efectuarea controlului medical al recruților și încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus și civil în octombrie 2016-ianuarie 2017.

nr.3/23 Cu privire la activitățile din raion consacrate aniversării a 25-a de la crearea Armatei Naționale.

nr.3/24 Cu privire la aprobarea participării Consiliului raional Edineț la implementarea proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin  amenajarea rețelei regionale en-gros și a spațiilor destinate activităților non-agricole” în raionul Rîșcani.

nr.3/25 Cu privire la aprobarea participării Consiliului raional Edineț la implementarea proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii de afaceri în cadrul Parcului industrial Edineț”.

nr.3/26 Cu privire la raportul analizei tehnico-economice și conceptul de reabilitare a proiectului: ”Sporirea eficienței energetice a ÎMSP ”Spitalul raional Edineț” din or.Edineț”.  

nr.3/27 Cu privire la statele de personal ale IMSP ”Spitalul raional Edineț”, pentru anul 2016. 

nr.3/28 Cu privire la stabilirea salariului de funcție al personalului de conducere al IMSP „Spitalul raional Edinet” pentru anul 2016. 

nr.3/29 Cu privire la aprobarea statelor de personal ale IMSP ”Centrul de Sănătate Edineț” pentru anul 2016.

nr.3/30 Cu privire  la stabilirea salariului de funcție al personalului de conducere al IMSP ”Centrul de Sănătate  Edineț”  pentru anul 2016.

nr.3/31 Cu privire la aprobarea statelor de personal ale IMSP ”Centrul de Sănătate Cupcini” pentru anul 2016.

nr.3/32 Cu privire  la stabilirea salariului de funcție al personalului de conducere al IMSP ”Centrul de Sănătate Cupcini”  pentru anul 2016.

nr.3/33-1 Cu privire la transmiterea bunurilor imobile și terenului aferent

nr.3/33-2 Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile

nr.3/34 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Edineț nr. 2/10 din 18.04.2016. 

nr.3/35 Cu privire la demersul Direcției Educație a Consiliului raional Edineț.

nr.3/36 Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Educație a Consiliului raional Edineț – organ local de specialitate în domeniul învăţămîntului. 

nr.3/37 Cu privire la instituirea Gimnaziului-grădiniță Alexeevca.

nr.3/38 Cu privire la repartizarea resurselor financiare din componenta raională.

nr.3/39 Cu privire la corelarea bugetului raional Edineț cu prevederile Legii bugetului de Stat și unele redistribuiri a bugetului raional pe anul 2016.

nr.3/40 Cu privire la executarea bugetului raional Edineț pe I semestru al anului 2016.

nr.3/41 Cu privire la Programul suplimentar de reparații a drumurilor (străzilor) din raionul Edineţ.

nr.3/42 Cu privire la aprobarea participării Consiliului raional Edineț la implementarea proiectului ”Reconstrucția rețelelor de alimentare cu apă în or. Edineț și Cupcini”.

nr.4/1 Cu privire la repartizarea resurselor financiare din componenta unității administrativ-teritorială.

nr.4/2 Cu privire la repartizarea alocațiilor din fondul de rezervă pentru anul 2016.

nr.4/3 Cu privire la corelarea bugetului raional Edineț cu prevederile Legii bugetului de Stat pentru anul 2016.

nr.4/4 Cu privire la deschiderea contului de resurse colectate la Liceul Teoretic ”Valeriu Topală” Zăbriceni.

nr.4/5 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Edineț nr. 1/6 din 26 februarie 2016 ”Cu privire la inventarierea clădirilor proprietate publică a raionului Edineț”.

nr.4/6 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Edineț nr.3/9 din 18 august 2016.  

nr.4/7 Cu privire la privatizarea unor locuințe.  

nr.4/8 Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional Edineț.

nr.4/9 Cu privire la indemnizațiile de conducere.

nr.4/10 Cu privire la aprobarea rețelei instituțiilor de învățămînt preuniversitar și școlar din raion.

nr.4/11 Cu privire la aprobarea normelor de cheltuieli pentru întreținerea persoanelor cazate la Azilul pentru persoane în vîrstă și persoane cu dizabilități s.Onești com.Zăbriceni.

nr.4/12 Cu privire la deschiderea contului de resurse colectate la Azilul pentru persoane în vîrstă și persoane cu dizabilități pe anul 2016.

nr.4/13 Cu privire la aprobarea modelului cererii și contractului cu beneficiarii care necesită tutelă în cadrul Azilului pentru persoane în vîrstă și persoane cu dizabilități s.Onești com.Zăbriceni.

nr.4/14 

nr.4/15 Cu privire la deschiderea contului de resurse colectate la Liceul Teoretic ”Mihai Sadoveanu” din Cupcini pe anul 2016.

nr.4/16 Cu privire la aprobarea numărului unităților de personal ale cadrelor didactice de sprijin din instituțiile preuniversitare de învățămînt din raionul Edineț.

nr.4/17 Cu privire la statutul școlii primare Chetroșica Nouă raionul Edineț.

nr.5/1 Cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni ale anului 2016

nr.5/2 Cu privire la modificarea bugetului raional Edineț pentru anul 2016

nr.5/3 Cu privire la aprobarea în prima lectură a bugetului raional Edineţ pentru anul 2017

nr.5/4 Cu privire la aprobarea în lectura a doua a bugetului raional Edineţ pentru anul 2017

nr.5/6 Cu privire la delegarea unor împuterniciri dlui Valerian Ciobanu vicepreședinte al raionului

nr.5/7 Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului raional Edineț nr.4/14 din 03.11.2016

nr.5/8 Cu privire la modificarea deciziei  Consiliului raional Edineț nr.3/36 din 18 august 2016

nr.5/9 Cu privire la formarea unui bun imobil

nr.5/10 Cu privire la premierea persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică, șefilor de direcții

și secții a Consiliului raional  și funcționarilor publici

nr.6/1 Cu privire la corelarea bugetului raional Edineț cu prevederile Legii bugetului de Stat pentru anul 2016

nr.6/2 Cu privire la corelarea bugetului raional Edineț cu prevederile Legii bugetului de Stat pentru anul 2017

nr.6/3 Cu privire la rezultatele inspectării financiare complexe efectuate la Consiliul raional Edineț de către Inspecția Financiară a Ministerului de Finanțe

nr.6/4 Cu privire la Regulamentul de constituire și utilizare a mijloacelor fondului de rezervă al Consiliului raional Edineț

nr.6/6 Cu privire la îndeplinirea Hotărîrii Guvernului  nr.1000 din 23.08.2016 “Cu privire la Programul naţional de promovare a sănătății pentru anii 2016-2020”

nr.6/7 Cu privire la Programul raional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020

nr.6/8 Cu privire la aprobarea Programului raional de control al tuberculozei pentru anii 2016-2020

nr.6/9 Cu privire la aprobarea Programului raional de Imunizări pentru anii 2016-2020

nr.6/10 Cu privire la locațiunea spațiului cu suprafața de 1 m2

nr.6/11 Cu privire la locațiunea unor încăperi cu suprafața de 42,53 m2

nr.6/12 Cu privire la locațiunea unor încăperi cu suprafața de 20,1 m2

nr.6/13 Cu privire la locațiunea unor încăperi cu suprafața de 35,8 m2

nr.6/14 Cu privire la locațiunea unor încăperi cu suprafața de 74,35 m2

nr.6/15 Cu privire la locațiunea unor încăperi cu suprafața de 29,64 m2

nr.6/16 Cu privire la locațiunea unor încăperi cu suprafața de 21,2 m2

nr.6/17 Cu privire la locațiunea unor încăperi cu suprafața de 17,78 m2

nr.6/18 Cu privire la locațiunea unor încăperi cu suprafața de 25 m2

nr.6/19 Cu privire la comodatul unor încăperi cu suprafața de 26,04 m2

nr.6/20 Cu privire la demersul Asociației Obștești  ”AREAP”

nr.6/21 Cu privire la programarea concediilor de odihnă anuale

nr.6/22 Cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică domeniul public

nr.6/23 Cu privire la privatizarea unor locuințe

nr.6/24 Cu privire la recrutarea (luarea la evidență militară) a tinerilor născuți în anul 2001

nr.6/25 Cu privire la contractele de locațiune a activelor neutilizate între IMSP ”Centrul de Sănătate Edineț” și persoane juridice, fizice

nr.6/26 Cu privire la aprobarea statelor de personal, structurii și organigramei IMSP ”Centrul de Sănătate Edineț” pentru anul 2017

nr.6/27 Cu privire  la stabilirea salariului de funcție al personalului de conducere al IMSP ”Centrul

de Sănătate  Edineț”  pentru anul 2017

nr.6/28  Cu privire la aprobarea statelor de personal ale IMSP ”Centrul de Sănătate Cupcini” pentru anul 2017

nr.6/29 Cu privire  la stabilirea salariului de funcție al personalului de conducere al IMSP ”Centrul de Sănătate Cupcini”  pentru anul 2017

nr.6/30  Cu privire la structura, organigrama şi statele de personal ale IMSP “Spitalul raional Edinet” pentru anul 2017

nr.6/31 Cu privire la locațiunea unor încăperi neutilizate ale IMSP ”Spitalul raional Edineț”

nr.6/32 Cu privire la modificarea deciziei nr.5/9 din 02.12.2016

nr.1/1 Cu privire la efectuarea controlului medical al recruților și încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus și civil în aprilie-iulie 2017

nr.1/2 Cu privire la privatizarea unor locuințe

nr.1/3 Cu privire la modificarea deciziei nr.42/9 din 29.10.2014

nr.1/4 Cu privire la delegarea dlui Garas Iurii în componența Comisiei de evaluare și validare a conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice din raion

nr.1/5 Cu privire la acordul Consiliului raional Edineţ la implementarea Proiectului “Creşterea indicilor

de eficienţă energetică a IMSP “Centrul de Sănătate Edineţ”

nr.1/6 Cu privire la instituirea comisiei de primire-predare a drumurilor publice

nr.1/7  Cu privire la modificarea componenţei comisiei raionale pentru securitatea circulaţiei rutiere

nr.1/8 Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2016

nr.1/9 Cu privire la transmiterea unei unități de transport

nr.1/10 Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu a dlui Vladimir HRISTESCU

nr.1/11 Cu privire la numirea în funcția temporar vacantă a dlui Vladimir Hristescu

nr.2/1 Cu privire la organizarea odihnei de vară şi întremarea sănătăţii copiilor din raionul

Edineţ pentru perioada estivală 2017

nr.2/2 Cu privire la aprobarea statutului de scoală primară gimnaziului ”Valentin Roșca” s. Alexăndreni

nr.2/3 Cu privire la corelarea bugetului raional Edineț cu prevederile Legii bugetului de Stat pe anul 2017

nr.2/4 Cu privire la unele completări în Regulamentul de constituire și utilizare a mijloacelor fondului

de rezervă al Consiliului raional Edineț

nr.2/5 Cu privire la stabilirea treptelor de salarizare șefilor de direcții și secții ale Consiliului raional  

nr.2/6 Cu privire la abrogarea unor decizii ale Consiliului raional Edineț

nr.2/7 Cu privire la modificarea Deciziei  nr.1/6 din 07.03.2017

nr.2/8 Cu privire la numirea persoanei responsabile de efectuarea lucrărilor cadastrale

nr.2/9 Cu privire la transmiterea unui mijloc de transport

nr.2/10 Cu privire la Programul de reparaţie a drumurilor si strazilor, anul 2017

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Consiliul Raional Edinet © 2013 Creat de Inform-Teh srl.