A N U N Ţ concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante!

Preşedintele raionului Edineţ, prin Dispoziţia nr.  59 p din 09 martie 2017 anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de specialist în Secția economie a Consiliului raional Edineț

Scopul general al funcţiei:

Contribuirea la eficientizarea activităţii  autorităţii publice prin implementarea  politicii şi procedurilor moderne de lucru, strategiei statului şi a raionului în dezvoltarea antreprenoriatului şi întreprinderilor mici şi mijlocii, contribuirea la sporirea competitivităţii economiei naţionale prin susţinerea dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii din raion.

Sarcinile de bază:

1. Acordă asistenţă informaţionale şi metodologice în domeniul dezvoltării antreprenoriatului şi întreprinderilor mici şi mijlocii;

2.  Contribuirea la elaborarea programelor de dezvoltare a antreprenoriatului şi întreprinderilor mici şi mijlocii, organizarea activităţilor de realizare a acestor programe;

3.  Contribuirea la elaborarea programelor investiţionale privind atragerea investiţiilor locale şi străine;

4.  Coordonarea activităţii agenţilor economici în vederea stabilirii relaţiilor economice externe, colaborarea în cadrul Euroregiunilor cu scopul lărgirii şi diversificării operaţiunilor export-import;

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba moldovenească şi limba rusă(limba de comunicare vorbită în   teritoriu)

c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
g) în ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

    h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
i) nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice:

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul economiei;

Cursuri de perfecţionare profesională în domeniu;

Experienţă profesională  în domeniu

Cunoştinţe:

Cunoaşterea legislaţiei în vigoare în domeniul;

Cunoaşterea psihologiei;

Cunoaşterea Codului muncii;

Cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţilor publice.

Cunoştinţe de operare la calculator: Word,  Excel, Power Point,  Internet.

Abilităţi: lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiza şi sinteza, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă, management.

Atitudini/ comportamente: respect faţă de oameni, incoruptibilitate, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care conţine:

formularul de participare;

copia buletinului de identitate;

copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

copia carnetului de muncă;

cazierul judiciar, (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere. În acest caz candidatul declarat învingător are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs – pînă la 24 martie 2017, inclusiv.

telefon – /246/2-32-29      e-mail – econsiliu@mail.md sau econsiliuresurse@mail.ru   adresa poştală – MD – 4601, or.Edineţ, str. Independenţei, 33,

persoana de contact – Grigoriev Ecaterina, biroul 214.

Bibliografia concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în ecția economie:

Constituţia Republicii Moldova;

Acte normative în domeniul serviciului public:

Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

Legea nr. 764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;

Acte normative în domeniul de specialitate:

Legea nr. 166 din 11.07.2012 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare “Moldova 2020”

Legea nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi

Legea nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior

Legea nr. 179 din 21.07.2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii

Hotărîrea Guvernului R. Moldova nr. 538 din 17.05.2007 cu privire la crearea Organizației pentru dezvoltarea sectorului întreprindserilor mici și mijlocii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Consiliul Raional Edinet © 2013 Creat de Inform-Teh srl.